Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Dizajn ambalaže

Modul: Osobine ambalaže

Autor:

Naziv jedinice: Ekološka ambalaža


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test ekološka ambalaža
- Ekološka ambalaža (PDF dokument)U vremenima nagle industrijalizacije, urbanizacije, razvijanja postojećih i osvajanja novih tehnologija, kao i porasta broja stanovnika - korisnika industrijskih proizvoda, problem otpada postaje sve složeniji. Zbog ovoga se status ambalaže procenjuje na osnovu uticaja iskorišćene i odbačene ambalaže na životnu sredinu. Opšte prihvaćeni naziv za ovu procenu je "ekološka podobnost" ambalaže. Za ovu osobinu, najbitniji je kriterijum samorazgradivosti, a uz njega stoje i ostali mogući uticaji na zagađivanje vazduha, vodotokova i zemljišta. Imajući u vidu materijale od kojih je izrađena ambalaža, ekološki najpodobnijom se smatra ambalaža izrađena od drveta kao sirovine (papirna i kartonska), nešto lošije je ocenjena metalna i staklena ambalaža, a ekološki najnepodobnijom je procenjena polimerna (plastična) i kombinovana ambalaža.

Reciklaža plastike i lima

 

Po ekološkim kriterijumima ekološkog balansa procenjuje se uticaj ambalaže u čitavom životnom ciklusu, od korišćenja sirovina, preko procesa izrade i primene ambalaže, do postupaka sa iskorišćenom i odbačenom ambalažom. Znači, kriterijumi ekološke podobnosti su samo deo ekoloških kriterijuma ekološkog balansa.

Ambalažni materijali i ambalaža su specifični proizvodi, jer se sami mogu tretirati kao gotovi proizvodi, ali i kao sastavni deo gotovih upakovanih proizvoda. Ako upakovani proizvod ima štetne i opasne karakteristike, ambalaža koja se koristi za pakovanje poprima iste karakteristike i tretira se kao štetan i opasan proizvod. To uslovljava dalje postupke sa takvom vrstom ambalaže kao sa štetnom i opasnom materijom.

Sve faze životnog ciklusa su jednako važne, ali je posebnu pažnju potrebno posvetiti na moguće posledice uticaja faze postupaka sa iskorišćenom i odbačenom ambalažom. Pošto je ambalaža vrlo vredna sekundarna sirovina ili to može biti, posebno ona od polimernih materijala, ona mora imati eko-oznaku. Ovo označavanje omogućava jednostavno razvrstavanje plastične ambalaže prema sirovinskom poreklu. Potpuno razvrstavanje je vrlo značajno zbog mogućnosti ponovne prerade.  

Reciklirani papir

 

Bitno je napomeniti da se ekološki status može korigovati (popraviti) u svim fazama životnog ciklusa, međutim najveći efekti zaštite životne sredine mogu da se postignu odgovarajućim postupcima sa iskorišćenom i odbačenom ambalažom. Tu fazu potrebno je i moguće razdvojiti na fazu ambalažnog otpada i fazu ambalažnog smeća. Faza ambalažnog otpada podrazumeva sve postupke prerade odbačene ambalaže u cilju dobijanja novih proizvoda, a samo onaj deo koji nije moguće iskoristiti za ove namene postaje ambalažno smeće koje je potrebno trajno odložiti. Nije na odmet pomenuti da se preradom iskorišćene ambalaže, smanjuje masa i zapremina ambalažnog smeća više desetina puta, a pored toga se dobijaju sirovine ili proizvodi koji imaju i ekonomsku, ali u znatno većoj meri i ekološku opravdanost. Papirna, kartonska i drvena ambalaže se već redovno koriste u proizvodnji papira, još više kartona, a i za druge namene. Stakleni krš u određenom procentu koristi kao osnovna sirovina u proizvodnji stakla, a energetski, tj.ekološki je vrlo značajna prerada metalne ambalaže, za iste namene ili za izradu drugih metalurških proizvoda. Najveće mogućnosti, a reklo bi se i potrebe postoje kod ponovne prerade plastične ambalaže. U ovom slučaju bitno je razdvajanje na polazne sirovine, jer se samo takvi materijali mogu preraditi. Ako polimerne materijale od iskorišćene ambalaže nije moguće razdvojiti (višeslojni polimerni ili kombinovani materijali) ekonomski i ekološki je opravdano iskoristiti ih za dobijanje energije. Pored ovoga mogući su i drugi postupci prerade ove ambalaže. Najhitnije je iskoristiti je za bilo koje namene, a sve sa ciljem smanjenja količine za trajno odlaganje.

Jedan od najpoznatijih dizajnerskih studija, australijski studio Frost* u svojim radovima propagira ekološku stranu kako u ambalaži, tako uopšte u izboru papira koje koristi za radove. Ovaj studio svake godine izdaje svoj portfolio na recikliranim papirima. Ovaj primer govori da ekologičnost ne zaustavlja dizajnerske zahteve.

Rešenja od recikliranog papira Frost studija

 

Ekonomski aspekt ekološke ambalaže

Osnovni cilj eko-ambalaže je ušteda na resursima. Pre svega resursima iz prirode, a potom i na novcu. Korišcejnjem ekološke ambalaže, štedimo i novac, jer ne plaćamo ambalažu pri svakoj kupovini.

U ekološki i ekonomski stabilnijim zemljama, pored kontejenera koji su namenjeni posebno plastici, posebno staklu, posebno papiru i  posebno organiskim materijama, uvedeni su i automati za limenke i PET boce koje vraćaju novac potrošen za ambalažu. Zanimljivo je da se npr. u Švedskoj siromašni izdržavaju tako što sakupljaju limenke i flaše i putem automata podižu novac. Švedska je po ovom pitanju toliko uznapredovala, da je postavila kontejnere za posebne boje stakla. Ovakvo specijalizovano bacanje otadaka može da iritira, ali vremenom se čovek navikne i postane svestan da pomaže održavanju zdrave životne sredine. 

 

Vrste ekološke ambalaže

Osnovna podela eko-ambalaže je na recikliranu, reciklirajuću i biorazgradivu. Reciklirana ambalaža je ona ambalaža koja je izrađena od već korišćenih i recikliranih materijala. Reciklirajuća ambalaža je sastavljena od materijala koje je moguće reciklirati i ponovo korisiti, a biorazgradiva je ambalaža sačinjena od potpuno prirodnih materijala, najčešće od organskih sirovina i otpadaka. Ovakva ambalaža je najmanje štetna po životnu sredinu. Posebno su zanimljivi sprejevi koji ne sadrže freon i tako ne narušavaju ozonski omotač. Ovakvi sprejevi imaju posebnu oznaku koja upućuje na njihovu „ekologičnost”.

Niže su navedeni plastični reciklirani ili reciklirajući polimerni (plastični) materijali i oznake koje se koriste na ekološkoj ambalaži. Ovi materijali nisu prirodni - biorazgradivi, već sintetički, ali ih je moguće reciklirati. Ovakvi materijali se melju, pa se ponovo lepe ili tope, pa izlivaju.

 

 - Polyethylene Terephthalate (PETE)

Najraširenijia vrsta plastike, uglavnom se koristi za boce za vodu, sokove i sl, posude za prehrambene proizvode i ostalu ambalažu.

 

 - Polyvinyl Chloride (PVC)

Koristi se za boce za deterdžente, šampone i druge hemijske preparate, kablove i drugi građevinski materijal.

 

 Na osnovu originalnog simbola izveden je generički simbol za označavanje reciklaže, pri čemu se simbolu pridodaju specifične oznake ili akronimi materijala od koga su izrađeni, na primer: steel - od gvožđa, alu - od aluminijuma.
Zbog nedorečenosti i neusaglašenosti standarda u ovoj oblasti, posebno u ranijem periodu, na tržištu se često mogu naći i proizvodi sa sličnim ili drugačijim simbolima.

 

 - Reciklirano

Ovi simboli se nalaze na proizvodima ili ambalaži koji su izrađeni od recikliranog materijala. Najčešće su to papirni ili kartonski prizvodi. Često se u centru simbola nalazi i oznaka o procentualnom učešću recikliranog materijala u proizvodu.
Donji simbol se uglavnom koristi kada je proizvod delimično izrađen od recikliranog materijala.

 

Još oznaka možete videti u PDF fajlu.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: