Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

Ispunjenost standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Link - Distance Learning System-a, za učenje na daljinu

 

 

Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na sednici održanoj 20. oktobra 2006. godine, doneo je:

 

" PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA"

 

Kompletan tekst prvilnika možete preuzeti sa web strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, koji se nalazi na OVOJ adresi.

 

Unutar pomenutog Pravilnika, u delu "STANDARDI ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG I DRUGOG NIVOA VISOKOG OBRAZOVANJA" u okviru standarda 12. govori se o standardima za studije na daljinu.

Ispod je dat pregled standarda 12 - "Studije na daljinu", sa komentarima o ispunjenosti propisanih standarda od strane Link Distance Learning System-a.

 

Studije na daljinu:

Studijski program zasnovan na metodama i tehnologijama obrazovanja na daljinu podržan je resursima koji obezbeđuju kvalitetno izvođenje studijskog programa. Visokoškolska ustanova može organizovati studijski program na daljinu za svaku oblast i svako obrazovno-naučno i obrazovno-umetničko polje, ako nastavni sadržaj, podržan raspoloživim resursima, može kvalitetno usvojiti kroz studije na daljinu i ako se obezbeđuje isti nivo znanja diplomiranih studenata, ista efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog načina realizacije studijskog programa.

Komentar:

"Polazeći od standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, LINK Distance Learning System u potpunosti zadovoljava, a u pojedinim segmentima pruža i znatno više mogućnosti od postavljenih uslova za ostvarivanje studija na daljinu definisane standardom 12 dokumenta o akreditaciji visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji.

Distance Learning System je zaštićeni proizvod kompanije LINK group (www.link.co.rs), deponovan u evidenciju autorskih prava 05.05.2005. godine pod rednim brojem 1723 (prijava br. A-150/05/2). Beogradska Akademija Računarskih Nauka (BARN) je učesnik na kreiranju idejnog rešenja platforme i na izradi materijala za učenje koji su sastavni deo ovog proizvoda."

 

Program 1. deo: 

Sadržaj predmeta studijskog programa je savremeno koncipiran i prilagođen učenju na daljinu sa naznačenim potrebnim vremenom za konsultacije.

Komentar:

"Distance Learning System omogućava kreiranje savremeno koncipiranih sadržaja studijskih predmeta i njihovog prilagodjavanja učenju da daljinu, sa većim brojem mogućnosti za zakazivanje i održavanje konsultacija. Distance Learning System omogućava konsultacije preko Internet-a putem chat sistema unutar same platforme."

 

 Program 2. deo: 

Uputstva za učenje koja obezbeđuje visokoškolska ustanova sadrži konkretne predloge i sugestije u vezi strategije učenja studenata i samostalne provere znanja.

Komentar:

"Distance Learning System podržava postavljanje uputstava za učenje koje obezbedjuje sama visokoškolska ustanova, koja sadrže konkretne predloge i sugestije u vezi strategije učenja studenata i samostalne provere znanja.

Link group nudi svim ustanovama konsultantske usluge u cilju pripreme uputstava za samostalno učenje i rad studenta putem Distance Learning System-a.

U sklopu Distance Learning System-a, unutar Sistema za testiranje postoje Testovi napredovanja nakon svake lekcije, kao vid samostalne provere stečenog znanja studenata."

 

Ocenjivanje i napredovanje studenata 1. deo: 

Podsistem za proveru znanja studenata je integrisan u sistem za upravljanje procesom učenja na daljinu i podržava različite oblike učenja i provere znanja (konsultacije, samoprovera, predispitne provere, izveštaji, ispit).

Komentar:

"Distance Learning platforma koja se koristi za izvođenje studiranja na daljinu DLS sadrži sledeće sisteme:

 • Sistem učenja
 • Sistem kreiranja kursa
 • Sistem testiranja
 • Sistem praćenja napredovanja korisnika
 • Sistem komunikacije i obaveštavanja
 • Sistem izveštavanja

Distance Learning platforma BARN-a se sastoji od sledećih podsistema:

 • podsistem za evidenciju korisnika 
 • podsistem za evidenciju provedenog vremena u sistemu
 • podsistem za upravljanje i manipulaciju kursevima
 • podsistem za kreiranje i unos materijala za učenje
 • podsistem za postavljanje sadržaja na platformu
 • podsistem za vodjenja korisnika kroz kurs
 • podsistem praćenja statusa korisnika
 • podsistem bodovanja i ocenjivanja
 • podsistem praćenja korišćenja
 • podsistem organizacije elemenata
 • podsistem autorizacije pristupa
 • podsistem hijerarhijskog pristupa
 • podsistem kvaliteta
 • stablo i baza znanja (pojmovnik, FAQ, Search).

Sistem komunikacije i obaveštavanja podrža punu interaktivnost svih učesnika u procesu studiranja na daljinu i mogućnost studenta da u svakom trenutku kontaktira nastavnika (postavi pitanje, pošalje fajl i dr.)

Sistem za praćenje napredovanja studenta zajedno sa pripadajućim podsistemima u potpunosti podržava različite oblike učenja: čitanje lekcija, testovi za proveru znanja, multimedijalan sadržaj i dr.

Podsistem praćenja korišćenja pruža uvid nastavniku u broj pristupa svakom kursu, modulu ili drugom elementu sistema od strane studenta, i preduzme odgovarajuće korektivne mere na motivaciji studenta.

Sistem izveštavanja pruža informaciju o svim aspektima korišćenja platforme (statistike, izveštaji i dr.)."

 

Ocenjivanje i napredovanje studenata 2. deo: 

Ispit se polaže u sedištu visokoškolske ustanove, odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad visokoškolske ustanove.

Komentar:

"Pravila i način polaganja ispita za studente u procesu studiranja na daljinu definisan je dokumentom pravila studija za DL studente zasnovanog na Zakonu."

 

 Resursi 1. deo: 

Visokoškolska ustanova obezbeđuje opremu i komunikaciono-informatičke tehnologije za uspostavljanje i održavanje dvosmerne komunikacije na liniji nastavnik - student radi realizacije obrazovnih aktivnosti na daljinu (delovi nastave, konsultacije, samoprovere, provere znanja u sklopu predispitnih obaveza, projekti, seminarski radovi i sl.).

U okviru sistema za upravljanje procesom učenja na daljinu visokoškolska ustanova mora da obezbedi:

- jednu sopstvenu ili zakupljenu integrisanu računarsku platformu (DLS – Distance Learning System) sa specijalizovanim softverom za smeštaj i distribuciju multimedijalnih nastavnih sadržaja namenjenih za samostalno usvajanje (tekst, zvučne i video informacije) i za kompletno upravljanje procesom učenja;

Komentar:

 "Distance Learning System ispunjavanje ovog standarda omogućava preko:

 • online pokretanja unapred pripremljenih nastavnih sadržaja (tekst, test i dr.)
 • online i offline pokretanja pripremljenog video materijala
 • sistema praćenja napredovanja korisnika
 • sistem testiranja 
 • Sistem komunikacije i obaveštavanja
 • Sistem izveštavanja
 • podsistem organizacije elemenata sistema
 • podsistem za evidenciju korisnika 
 • podsistem za evidenciju provedenog vremena u sistemu
 • podsistem za upravljanje i manipulaciju kursevima
 • podsistem za kreiranje i unos materijala za učenje
 • podsistem za postavljanje sadržaja na platformu
 • podsistem za vodjenja korisnika kroz kurs
 • podsistem praćenja statusa korisnika
 • podsistem bodovanja i ocenjivanja
 • podsistem praćenja korišćenja
 • podsistem autorizacije pristupa
 • podsistem hijerarhijskog pristupa
 • podsistem kvaliteta
 • stablo i baza znanja (pojmovnik, FAQ, Search)

 

Resursi 2. deo:

-različite oblike nastave: javno emitovanje vremenski planiranog nastavnog događaja (emitovanje predavanja ili diskusija nastavnika/stručnjaka snimljene uz pomoć video kamera uživo ili ranije napravljenog i pripremljenog video snimka), isporuku predavanja i multimedijalnih nastavnih materijala sa servera i konsultacije za vođeno i neformalno učenje kroz diskusione forume;

Komentar:

Distance Learning System ispunjavanje ovog standarda omogućava preko:

 • zakazivanja termina javnog emitovanja planiranog nastavnog dogadjaja preko sistema komunikacije i obaveštavanja
 • direktnog puštanje ranije pripremljenog multimedijalnog materijala sa Internet-a (audio zapis, video snimak i dr.)
 • online diskusije na forumu ustanove

 

Resursi 3. deo:

- jedinstven korisnički interfejs koji podržava više kategorija korisnika, uključujući studente, nastavnike i administrativno osoblje;

Komentar:

Distance Learning System omogućava dva interface-a za korišćenje:

 • Content Management System – sistem za upravljanje sadržajem (interface za nastavnike, saradnike, administrativno i ostalo osoblje).
 • Learning Management System – sistem za upravljanje učenjem (interface za studente i ostale korisnike).

 

Resursi 4. deo:

-kvalitetnu dvosmernu komunikaciju nastavnika i saradnika sa studentima koja omogućava usluge elektronske pošte, diskusionih foruma i diskusija u realnom vremenu;

Komentar:

Distance Learning System ispunjavanje ovog standarda omogućava preko:

 • slanja ličnih poruka kao vid realizacije interakcije sa korisnikom na nivou 1-1
 • slanja grupnih poruka kao vid realizacije interakcije sa korisnicima na nivou 1 prema više
 • slanja sistemskih poruka čime korisnici automatski dobijaju poruke o svim dodeljenim kursevima, otključanim modulima, dodeljenim testovima, osvojenim poenima i dr.
 • slanja sistemskih poruka čime nastavnici i saradnici automatski dobijaju poruke o svim pristiglim radovima, postavljenim pitanjima, kompletiranim zadacima, uradjenim testovima i dr.
 • razmene fajlova izmedju korisnika
 • dodele kredita korisnicima za odradjene obaveze
 • otključavanja/zaključavanja modula u cilju vodjenja korisnika kroz kurs
 • online konsultacija putem chat sistema
 • online diskusije na forumu ustanove
 • slanja vesti i obaveštenja korisnicima

 

Resursi 5. deo:

- mogućnost evidentiranja vremena koje student provede na proučavanju nastavnog materijala i proveru i ocenjivanje studenata pomoću testova, a uz podršku i pod kontrolom specijalizovanog softverskog paketa;

Komentar:

Distance Learning System omogućava:

 • evidenciju praćenje vremena koje provedu student i instruktor u DLS-u
 • praćenje broja pristupa sistemu i otvaranja kurseva, modula i jedinica
 • ocenjivanje i bodovanje svih aktivnosti studenta
 • testiranje na više nivoa u sistemu (testovi napredovanja i testovi po modulu) i pregled ostvarenih rezultata i automatski obračun poena

 

Resursi 6. deo:

- visoku pouzdanost sistema kroz odgovarajući sistem kontrole pristupa i zaštite sadržaja.

Komentar:

Distance Learning System je razvijen korišćenjem sledećih tehnologija:

 • PHP Version 4.4.3
 • My SQL version 4.1.21
 • JavaScript

 

PHP i MySQL tehnologije se koriste za brz i efikasan razvoj Web aplikacija koje rade sa bazama podataka. PHP je moćan jezik, koji omogućava brzo pravljenje složenih Web aplikacija, dok je MySQL brz i pouzdan sistem za upravljanje bazama podataka, koji se dobro integriše u PHP i danas čine jednu od najpogodnijih kombinacija za dinamičke web aplikacije koje rade na Internetu.

Korišćenjem rada sa sesijama čija je glavna namena čuvanje važnih informacija prilikom prolaska kroz Web strane PHP aplikacije i PHP skripti za zaštitu od raznih vrsta napada (Hijacking, Fixation i dr.), obezbedjen je visok nivo zaštite sistema i sadržaja od neovlašćenog upada u sistem.

Logovanje na Distance Learning System se ostvaruje sa korisničkim imenom i lozinkom. Nije moguće istovremeno logovanje sa više računara sa jednim nalogom. Sva praćenja i pristup sistemu, kao i vreme provedeno u sistemu se evidentiraju u log fajlovima.

Link group nudi svim ustanovama konsultantske usluge u cilju ispunjenja svih elemenata standarda 12 dokumenta o akreditaciji visokoškolskih ustanova, kao i usluge iznajmljivanja i korišćenja postojećih materijala u Distance Learning System-u.