ORP_06 - Organizaciono ponasanje
Vreme za rešavanje testa: 15:00 minuta
Ukupno pitanja: 6
Ukupno poena: 19