ORP_04 - Organizaciono ponasanje
Vreme za rešavanje testa: 15:00 minuta
Ukupno pitanja: 5
Ukupno poena: 19