Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Menadžment

Modul: Uvod u menadžment

Autor:

Naziv jedinice: Uvod u menadžment


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test uvod u menadžment
- Uvod u menadžment (PDF dokument)Menadžment - pojam

Engleska reč menadžment (Management) najbolje se prevodi pojmovima upravljanje i rukovođenje. U teoriji nailazimo na veliki broj definicija ovih pojmova. Neki od njih su:

 • Upravljati znači predviđati, planirati, komandovati, koordinirati i kontrolisati. (Fajol).
 • Proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji - prema zajedničkom zadatom cilju. (Masi i Daglas).
 • Koordiniranje različitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja i kontrole - usmereno prema utvrđenim zajedničkim clijevima. (Kunc i O Donel).
 • Upravljanje (management) je proces planiranja, organizovanja, motivisanja i kontrole u pravcu postizanja određenih kompanijskih ciljeva.
 • Rukovođenje (leadership) je alokacija ponašanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije.
 • Upravljanje je univerzalna aktivnost, jer njegovi principi su primenljivi u svim oblastima ekonomije i društva: proizvodnja, bankarstvo, trgovina, poljoprivreda, sport, vojska, umetnost, zdravstvo, religija, međunarodno poslovanje ltd.


Organizacija i cilj

Menadžment je proces koji podrazumeva stalno uređenje organizacije. Njegov osnovni zadatak je osposobljavanje ljudi da zajednički rade ka ostvarenju postavljenih ciljeva.

Preduzeće mora da ima jednostavne, jasne i jedinstvene ciljeve. Opšti ciljevi moraju biti jasni, javni i iznova potvrđivani.

Organizacija je grupa ljudi koji rade na organizovan način u cilju ostvarenja specifičnih ciljeva. Cilj je osnovni element organizacije. On je istovremeno i razlog postojanja organizacije. Često ih ima više od jednog.


Svrha i ciljevi poslovanja preduzeća

Prema Drakeru postoji samo jedna ispravna definicija svrhe tj. namene posla a to je «stvaranje kupca». Kupac je taj koji određuje šta jeste jedno preduzeće tj. kupac definiše poslovanje. Zadovoljavanje kupca je misija i svrha svakog poslovanja preduzeća.

Definisanje svrhe poslovanja nije jednostavan posao, ali dobro postavljena svrha poslovanja omogućava preduzeću da postavi ciljeve poslovanja. Ciljevi su osnova strategije preduzeća.

Svrha organizacije često se zanemaruje zbog "očiglednosti" odgovora. Tako je dugi niz godina osnovna svrha železnice SAD-a bila "putovanje prugom" što je, između ostalog, dovelo do toga da su drugi načini prevoza preuzeli primat. Svrha nije bilo «putovati prugom» već transport sa jednog na drugo mesto. Kada je menadžment železnice to shvatio došlo je i do promene odnosa klijenata prema putovanjima prugom.

Često se javljaju teškoće prilikom određivanja cilja. Oni moraju imati smisla i dati odgovor na pitanje «možemo li to uraditi»? Takođe, moraju biti fleksibilni jer su zasnovani na proceni!

Upravljanje organizacijom

Menadžment je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole rada zaposlenih u organizaciji uz korišćenje sredstava organizacije radi postizanja planiranih ciljeva. To je stalan i kontinuiran proces. A menadžer je taj koji je odgovoran za ostvarivanje ciljeva.


Menadžment i menadžeri

Menadžment se bavi pitanjima vremena i međuljudskim odnosima onako kako se javljaju u organizacijama. Menadžment je pokušaj da se ostvari cilj tj. željena budućnost, imajući u vidu prošlost i sadašnjost. On se sprovodi u određenom istorijskom periodu i istovremeno menadžment je praksa koja stvara određene posledice i efekte koji se javljaju tokom vremena. Što se međuljudskih odnosa tiče - svaki od aktera u preduzeću i tokom poslovanja utiče na onog drugog.

Menadžeri stalno misle na vreme i ljudske odnose.

Menadžment je veština i nauka o usmeravanju napora i resursa da bi se postigli utvrđeni ciljevi jednog preduzeća u skladu sa prihvaćenom politikom.

Međutim, niko nije siguran oko "načina KAKO" se to može postići!


Proces menadžmenta

Četiri osnovne aktivnosti menadžmenta su planiranje, organizovanje, liderstvo i kontrola. Po nekim mišljenjima postoji pet funkcija planiranje, organizovanje, kadrovska politika, liderstvo(rukovodjenje) i kontrola.

Planiranje je proces postavljanja ciljeva i određivanje toka akcije za njihovo postizanje. Organizovanje je proces raspoređivanja i dodeljivanja posla radi ostvarivanja ciljeva... Liderstvo je proces usmeravanja zaposlenih, uticanje na njih i njihovo motivisanje kako bi obavili osnovne zadatke, a kontrola - proces utvrđivanja standarda, merenja rezultata, utvrđivanja rezultata određenom normom i preduzimanje korektivnih akcija ukoliko dođe do odstupanja.
Na slici su prikazane osnovne funkcije - aktivnosti koje menadžeri obavljaju

6 zadataka menadžerskog posla

Menadžerski posao ima šest zadataka i to:

 1. Utvrđivanje ciljeva
 2. Organizovanje, odnosno analiziranje dešavanja u okruženju da bi se postigli ciljevi; odrede se resursi i poslovi koji treba da se obave, vrši se izbor kadrova...
 3. Motivacija tj. razlog zbog čega neko želi nešto da uradi
 4. Usavršavanje ljudi
 5. Komunikacija odnosno objašnjenje svima u projektu o čemu se radi
 6. Merenje i analiza


Tipovi menadžera

Menadžeri prve linije ili prvog nivoa ne kontrolišu druge menadžere. Oni su odgovorni samo za rad zaposlenih i to na najnižem nivou organizacije na kome pojedinci mogu da odgovaraju za rad zaposlenih.
 
Srednji menadžment ili menadžment srednjeg nivoa može da obuhvati više nivoa unutar organizacije. Oni rukovode i odgovaraju za rad menadžera nižeg nivoa a ponekad i aktivnostima radnog osoblja.

Glavni menadžeri su relativno mala grupa ljudi koja je zadužena i odgovorna za celokupno funkcionisanje organizacije. Obično se nazivaju direktori. Oni utvrđuju politiku rada i rukovode organizacijom a tipične titule su im generalni direktor, predsednik i potpredsednik.

Na slici je prikazan piramidalni odnos menadžera u jednoj organizaciji.

Druga podela menadžera može se izvršiti na osnovu organizacione delatnosti ili obima aktivnosti kojima rukovode. Pošto se organizacija opisuje i kao skup funkcija a funkcija je zbir sličnih aktivnosti menadžeri mogu biti funkcijski i generalni.

Funkcijski menadžer odgovara za samo jednu aktivnost u organizaciji kao što su proizvodnja, marketing, finansije..., dok je generalni menadžer zadužen za sve funkcije kompanije i on je zadužen za nadgledanje i povezivanje više različitih funkcija (aktivnosti).

Na slici je prikazana podela menadžera na osnovu organizacione delatnosti.

  


Organogram Ministarstva finansija

Na slici je prikazana organizaciona šema Ministarstva finansija i ekonomije. Na njoj se vidi da tipove menadžera možemo pronaći i u državnoj upravi.

Veštine menadžmenta

U teoriji menadžmenta su prepoznate tri veštine menadžmenta i to: tehničke, ljudske i konceptualne.

Tehnička veština je sposobnost korišćenja procedura, tehnika i znanja iz jedne specijalizovane oblasti. Ljudska veština je sposobnost saradnje, razumevanja i motivisanja drugih ljudi kao pojedinaca ili kao grupa, dok je konceptualna veština sposobnost koordinacije i integracije svih interesa i aktivnosti organizacije. To podrazumeva posmatranje organizacije kao celine i razumevanja kako njeni delovi zavise jedni od drugog.

Izazovi menadžmenta

Menadžment se stalno suočava sa stalnim izazovima od kojih su najvažniji:

 • potreba za vizijom ili kako "preživeti" i profitirati u okruženju
 • potreba za etikom, odnosno stalnim sagledavanjem dobrih i loših posledica aktivnosti, kao i
 • potrebom za pravilnim reagovanjem na kulturnu različitost naročito kada su u pitanju pripadnici manjina i žene.

Neuspesi menadžmenta

I za kraj uvodne lekcije o menadžmentu navodimo i neke primere neuspeha menadžmenta:

 • Tinejdžeri koji ne znaju da čitaju ili pišu.
 • Proizvodi koji se povlače iz upotrebe zbog greške.
 • Ulice koje nisu bezbedne.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:21


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: