Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Ekonomika i organizacija poslovanja

Modul: Uvod u ekonomiju i nosioci privređivanja

Autor: Goran Mitić

Naziv jedinice: Uvod u ekonomiku i organizaciju poslovanja


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test uvod u ekonomiku i organizaciju poslovanja
- Uvod u ekonomiku i organizaciju poslovanja (PDF dokument)Uvod

Poslovna ekonomija omogućava upoznavanje načina upravljanja ne samo aktivnostima preduzeća, već i drugih organizacija, da bi se na što efikasniji način ostvarili ciljevi poslovanja.

Poznavajući poslovanje preuzeća, kao i principe i tehnike poslovanja, moguće je doprineti efikasnijem upravljanju, odnosno, efikasnijem obavljanju zadataka preduzeća. Karijera menadžera (rukovodioca ili koordinatora) i privrednog stručnjaka zahteva rešavanje mnogih problema, a poslovna ekonomija omogućava uvid i upoznavanje sa nekima od njih.


Pojam i predmet izučavanja poslovne ekonomije

Poslovna ekonomija je skup ekonomskih disciplina koje izučavaju poslovanje preduzeća u cilju utvrđivanja principa i tehnika, čija primena u privrednoj praksi omogućava efikasnije ostvarenje ciljeva preduzeća.

Principi poslovne ekonomije omogućavaju efikasnije ostvarivanje ciljeva preduzeća, izgradnju strukture i funkcionisanje preduzeća, organizaciju rada preduzeća... a različite tehnike poslovne ekonomije omogućavaju analizu rezultata poslovanja preduzeća, analizu položaja preduzeća na tržištu, realizaciju složenih projekata...

Standardne discipline poslovne ekonomije su proizvodnja, marketing, finansije, kadrovi kao i računovodstvo, informatika, međunarodno poslovanje, saobraćaj, turizam, bankarstvo i druge, koje se najčešće klasifikuju u četiri grupe: funkcionalna područja, pomoćna područja, posebna područja i povezujuće discipline.


Mikro i makro ekonomija

Posebno treba istaći pojmove mikroekonomija i makroekonomija. Mikroekonomija se odnosi na ekonomsko ponašanje pojedinih ekonomskih činilaca, prvenstveno preduzeća i individualnih potrošača. Sa druge strane makroekonomija se odnosi na proučavanje povezanih ekonomskih jedinica tj. privrede kao celine.


Ciljevi izučavanja Poslovne ekonomije

Osnovni zadatak poslovne ekonomije je da sistematski širi znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća čime se omogućava potpunije razumevanje samog preduzeća, zakonitosti njegovog funkcionisanja, odnosa sa okruženjem, kao i razumevanje i objašnjenje poslovanja preduzeća.

Poslovna ekonomija omogućava sticanje znanja i veština potrebnih za uspešno upravljanje preduzećem. Ona propisuje kako, radi ostvarenja željenih ciljeva, preduzeće treba da funkcioniše. Poslovna ekonomija mora da utvrdi kako preduzeće stvarno funkcioniše. Međutim, iako su principi poslovne ekonomije prvenstveno formulisani za potrebe upravljanja preduzećem oni se koriste i u upravljanju drugim organizacijama - bolnicama, školama, fakultetima....

Pojave koje proučava poslovna ekonomija u velikoj meri su postale sastavni deo svakodnevnog života. Ipak, prema istraživanjima koja su sprovedena u SAD i dalje najveći broj ljudi ne smatra da porast ili pad profita utiče na njihove živote, velika većina građana ne ume da definiše profit kao prihod koji ostaje posle pokrivanja troškova poslovanja i poreza....


Ekonomija preduzeća pokazuje:

 • šta i kako se ulaže u proizvodnju, odnosno koja se količina radne snage, sredstava za rad i materijala proizvodnje ulaže u proizvodnju
 • kakvi su rezultati proizvodnje - odnosno fizički proizvod, prihod i dobitak preduzeća
 • koji principi poslovanja se primenjuju tj. koje ekonomske principe poslovanja preduzeće treba da uvaži tokom svog rada
 • kakav je kvalitet proizvoda - odnosno ostvarenje većih rezultata uz manja ulaganja čime se povećava kvalitet
 • kakav je odnos ulagnja i rezultata odnosno kakva je efikasnost preduzeća.

 

Preduzeće

Preduzeće je osnovni činilac tržišne privrede osnovan kao samostalna organizacija ljudi i sredstava za proizvodnju. Neposredni cilj poslovanja preduzeća je uvećanje uloženog kapitala tj. ostvarenje profita koji predstavlja razliku između ostvarenog prihoda i uloženih sredstava i nabavku elemenata proizvodnje.

 

Osnovne karakteristike preduzeća

Osnovne karakteristike po kome se preduzeće razlikuje od drugih društvenih činilaca su sledeće:

 • Preduzeće je osnovni činilac tržišne privrede jer razmenjuje svoje proizvode sa drugim preduzećima na tržištu. Ono predstavlja:

o osnovni činilac tržišne privrede
o organizacionu celinu koju čine ljudi i sredstva za proizvodnju
o samostalno privredno-pravno lice.

 • Preduzeće predstavlja organizacioni sistem tj. međupovezan skup ljudi i sredstava za proizvodnju
 • Preduzeće je samostalno privredno - pravno lice

Preduzeće svoju privrednu aktivnost ostvaruje kroz kolektiv koji čine zaposleni a pravna strana preduzeća ostvaruje se u njegovom odnosu prema članovima kolektiva kao i prema drugim preduzećima i duštvenoj zajednici.

Zadaci preduzeća proizilaze iz društvene podela rada. Vlasnik kapitala određuje gde će uložiti novac a odluka zavisi od očekivanog uspeha tj. očekivanog profita na uloženi kapital.


Elementi preduzeća

Strukturu preduzeća čine njegovi elementi, odnosno, radni kolektiv, sredstva za proizvodnju, organizacija i rezultati poslovanja.


Radni kolektiv

Radni kolektiv je osnovni element strukture preduzeća. Njega čine zaposleni sa odgovarajućom stručnom kvalifikacijom koja treba da je usklađena sa delatnošću i obimom poslovanja preduzeća. Interesi zaposlenih u preduzeću, iako su globalno usaglašeni nisu identični. Ciljevi i interesi zaposlenih i preduzeća zavise od stepena usklađenosti između njih.

Sastav radnog kolektiva mora da bude usklađen sa delatnošću i obimom poslovanja preduzeća. To je teško postići. Pojedini radnici nemaju odgovarajuću kvalifikaciju za određena radna mesta, a oni koji imaju često ne nalaze svoj interes za rad u preduzeću. Svako peduzeće teži da obezbedi optimalni sastav radnog kolektiva. Optimalan sastav radnog kolektiva je onaj koji se podudara sa potrebama poslovanja preduzeća. Dobrim upravljanjem i rukovođenjem tj. dobrim izborom ciljeva, nabavkom odgovarajućih sredstava za proizvodnju, dobrom koordinacijom i organizacijom rada i kontrolom izvršenja zadataka može se obezbediti uspešnost izvršavanja zadataka radnog kolektiva.

Sastav radnog kolektiva mora da odgovara potrebama poslovanja preduzeća. Svako nepopunjeno radno mesto smanjuje mogućnost preduzeća a svaki suvišno zaposleni radnik nepovoljno utiče na poslovanje preduzeća. Preduzeće nastoji da formira sastav radnog kolektiva u kome se na svakom radnom mestu nalazi radnik sa vrstom i stepenom stručnosti koji se zahteva podelom rada.

Opimalan sastav radnog kolektiva nije moguće trajno obezbediti usled fluktuacije zaposlenih (odlazak u penziju, napoštovanje posla usled loših uslova poslovanja, nedovoljne motivisanosti...) i činjenice da se kvalifikovanost zaposlenih menja vremenom.


Sredstva za proizvodnju

Sredstva za proizvodnju čine sredstva za rad i predmeti rada. U sredstva za rad spadaju alati, postrojenja, mašine, građevine... Tokom procesa proizvodnje pojedina sredstva za proizvodnju se troše i vremenom se njihova novčana vrednost smanjuje. Ovakav vid trošenja sredstava za rad naziva se amortizacija. Postrojenja, kao sredstva za rad tj. imovina preduzeća, nazivaju se osnovna sredstva i predstavljaju materijalnu osnovu preduzeća.

Druga komponenta sredstva za proizvodnju je materijal. On može biti osnovni, pomoćni i režijski. Od osnovnog materijala izrađuje se novi proizvod (npr. koža za izradu cipela). Pomoćni materijal doprinosi karakteristikama novog proizvoda. U njega spadaju boje, začini, ambalaža (npr. šećer za pravljenje kolača). Režijski materijal se upotrebljava u pripremi i kontroli proizvoda. Troši se prilikom organizovanja proizvodnje i njegove karakteristike ne utiču na kvalitet proizvoda (npr. grejanje, osvetljenje, čišćenje radnih prostorija, ...).


Organizacija poslovanja

Organizacija poslovanja treba da omogući povezivanje delova sistema u celinu radi njegovog uspešnog delovanja. Za uspešno poslovanje preduzeća, pored obezbeđenja elemenata proizvodnje potrebno je i dobro organizovanje. Organizacija je važna ne samo u fazi proizvodnje već i u nabavci, prodaji, računovodstvu i finansijama kao i u svim ostalim aktivnostima preduzeća.

Poslovanje preduzeća je USMERENO na ostvarenje rezultata privređivanja. Rezultati koji se ostvare mogu se izraziti kao:

 • fizički proizvod - koji ima upotrebnu vrednost i može se prodati na tržištu
 • vrednost proizvodnje tj. novčana naknada koju preduzeće dobija na tržištu za svoje proizvode i usluge. Osnovne osobine proizvoda su sastav, oblik i dimenzije kao i boja, dezen, miris, ukus... Usluga je poseban vid rezultata proizvodnje koji može da zadovolji potrebu potrošača (popravka urađaja...)
 • dohodak kao rezultat delovanja radne snage. Iz njega se podmiruju  zarade radnika (lični dohoci) a preostali iznos predstavlja dobitak ili profit preduzeća. Profit predstavlja krajnji rezultat poslovanja preduzeća.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:11


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: