Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- ECDL - Microsoft Word 2010

Modul: Tabele, slike i grafikoni

Autor:

Naziv jedinice: Unos i editovanje slika


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test unos i editovanje slika
- Unos i editovanje slika (PDF dokument)Word 2010 kao punokrvni tekstualni editor omogućava unos dodatnog grafičkog sadržaja (slika, grafikona, itd). Ako imate bilo kakvu sliku u elektronskoj formi, ona može biti uneta u bilo koji Word dokument. Word 2010 nam omogućava čak i osnovne operacije obrade slika, što nam dosta olakšava i ubrzava rad sa samim dokumentom. Alati za unos grafičkog sadržaja smešteni su na Insert tabu u odeljku Illustrations i obuhvataju alate: Picture, Clip Art, Shapes, Smart Art Chart, Screenshot.

 

Picture

Alat Picture (slika) namenjen je radu sa slikama različitog tipa i formata. Da bi neka slika bila uneta u dokument, za početak je neophodno da ona bude na računaru ili bar na uređaju koji je povezan sa računarom (usb memorija, eksterni hard disk, smart telefon, itd.). Sledeći korak prilikom unosa slike jeste da definišemo mesto u dokumentu gde želimo da postavimo sliku, što ćemo najlakše uraditi pritiskom na Enter dugme i prelaskom u novi red dokumenta. Sledeći korak je klik na dugme Picture, pri čemu se startuje prozor za pretraživanje i selekciju slika. Word 2010 po defaultu slike traži u folderu Pictures, ali nas to ne sprečava da slike pretražujemo na drugom mestu na računaru. Sa desne strane prozora za pretraživanje je dato root stablo računara (svi zajednički folderi, sve particije na računaru, svi priključeni uređaji sa memorijom) što nam omogućava brzo kretanje kroz fajl sistem računara i selekciju lokacije gde se slike nalaze. Centralni deo prozora nam omogućava da selektujemo željeni fajl, a zatim kliknemo na dugme Insert u donjem delu prozora da bi se slika realno i unela u dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Clip Art

Word 2010 nam omogućava, kao i njegovi prethodnici, da u dokument unesemo i koristimo male grafičke prikaze, takozvane Clip Art, kojima možemo obogatiti naš sadržaj dokumenta. Klikom na Clip Art dugme pokreće se njegov defaultni prozor, sa desne strane glavnog Word prozora, u kom je moguće pretražiti i selektovati male grafičke prikaze koji uključuju različit sadržaj. Dovoljno je kliknuti na dugme Go da bi kompletan sadržaj Clip Arta bio prikazan. Sadržaj možemo filtrirati korišćenjem padajuće liste Select media file types i čekiranjem opcija koje želimo da budu prikazane. Da bismo uneli neku od ponuđenih sličica dovoljno je kliknuti na istu i ona će automatski biti prebačena u dokument. U dodatku je moguće koristiti i on-line resurse Clip Arta čekiranjem opcije Include Office.com content, a zatim ponovnim klikom na Go dugme. Primer je dat na sledećoj slici…

 

Shapes

Alat Shapes nam nudi mogućnost unosa predefinisanih geometrijskih oblika u sadržaj dokumenta, bez potrebe da ih mi manuelno kreiramo. Dovoljno je kliknuti na dugme alata, a zatim sa ponuđene liste kliknuti na odgovarajući geometrijski oblik. Selektovani oblik će automatski biti dodat u dokument. Unete geometrijske oblike je moguće naknadno prilagođavati sopstvenim potrebama, menjanjem veličine, boje, pozicije, itd. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Smart Art

Smart Art grafika je namenjena vizuelizaciji procedura, poslovnih procesa, definisanju pravila, itd. Omogućava nam da na jednostavan način prikažemo kompleksnost nekog procesa, koristeći grafičke prikaze. Da biste koristili ovaj alat neophodno je kliknuti na pripadajuće dugme Smart Art, a zatim na konfiguracionom prozoru odabrati jednu od opcija koja najpribližnije opisuje proces koji opisujemo. Na sledećoj slici je dat primer konfiguracionog prozora...

 

U sledećem koraku je neophodno selektovati neku od ponuđenih podopcija na centralnom delu konfiguracionog prozora i kliknuti na dugme OK da bi selektovan prikaz bio unet u dokument. Po unosu prikaza u dokument dobijaju se konfiguracioni alati dati na Ribbon traci u vidu dva pripadajuća taba, Design i Format. Korišćenjem datih alata je moguće menjati i prilagođavati poziciju pojedinih delova unetog dizajna, menjanje boja, unos opisa i teksta, itd. Primer upotrebe Smart Art dizajna je dat na sledećoj slici...

 

Chart

Unos grafikona i dijagrama je omogućen korišćenjem alata Chart. Grafikoni omogućavaju grafički prikaz nekog stanja ili procesa. Da bi koristili ovaj alat neophodno je kliknuti na pripadajuće dugme Chart, a zatim na konfiguracionom prozoru odabrati jednu od opcija koja najpribližnije odgovara našim trenutnim potrebama. Na sledećoj slici je dat primer konfiguracionog prozora...

 

Slično kao u prethodnom alatu, neophodno je uraditi selekciju neke od ponuđenih podopcija, a zatim kliknuti na dugme OK da bi opcija bila primenjena na dokument. Nakon klika na dugme OK startovaće se i Excel program, kroz koji definišemo pojedinačne vrednosti činilaca grafikona. Takođe, na Ribbon traci dobijamo tri dodatna taba: Design, Layout i Format, kojima je moguće bliže definisati i odrediti opcije grafikona, kao što su: boja, oblik, pozicija, itd. Primer upotrebe Chart opcije dat je na sledećoj slici...

 

Screenshot

Alat Screenshot omogućava da kreiramo slike pokrenutih programa i procesa na desktopu računara direktno iz Word 2010 programa, bez potrebe za instalacijom i pokretanjem dodatnih programa te namene. Tako kreirane slike možemo direktno koristiti u dokumentu. Da bismo koristili alat, neophodno je kliknuti na pripadajuće dugme, pri čemu imamo dve mogućnosti:

  • da odmah kreiramo sliku kompletnog desktopa (na slici ispod – broj 1) ili
  • da kliknemo na opciju Screen Cliping na padajućem meniju alata (na slici ispod – broj 2).

 

 

Opcijom Screen Cliping dobijamo mogućnost selekcije određenog prostora na desktopu i mogućnost da od njega napravimo sliku. Startovanjem opcije Word 2010 program će se minimalizovati nakratko, pri čemu se dobija mogućnost selekcije nekog dela desktopa. Da bi selektovali određenu površinu na desktopu neophodno je kliknuti levim klikom miša, zadržati pritisnut levi klik, a zatim pomerati miš sve dok ne obuhvati ceo prostor koji želimo da sačuvamo kao sliku. Selektovana površina će biti jasno prikazana, dok će površina oko nje biti malo zamagljena. Nakon što smo obuhvatili prostor koji želimo da sačuvamo, dovoljno je otpustiti levi tester miša da bi „uhvaćena” slika bila automatski prebačena u Word dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Ponekad slika uneta u dokument nije odgovarajućeg oblika, boje, itd. pa je neophodno da je prilagodimo svojim potrebama. Da bismo bilo šta uradili sa nekom slikom prvi korak jeste da je selektujemo, odnosno da kliknemo na samu sliku. Klikom na sliku dobija se promenljiv okvir kojim se lako može menjati veličina, a kao druga opcija se pojavljuje dodatni tab Format na Ribbon traci sa kojim možemo sliku prilagođavati svojim potrebama. Da bismo promenili veličinu slike u našem dokumentu, neophodno je kursor miša postaviti iznad jedne od tački na okviru, a zatim, držeći levi klik pritisnut, pomerati miša u smeru koji omogućava uvećanje ili umanjenje slike. Nakon što je slika umanjena ili uvećana otpustiti levi klik miša da bi promena bila i primenjena u dokumentu. Pošto Word 2010 omogućava transparentost prozora dok se radnja izvodi, onda nam je lako da definišemo potrebnu veličinu promene. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Word 2010 nam omogućava pomeranje i premeštanje slike koja se već nalazi u dokumentu, kao i promenu njene pozicije u odnosu na sam dokument. Da biste neku sliku pomerili sa jednog mesta na drugo, dovoljno je kliknuti na sliku, a zatim kursor miša postaviti iznad slike, dok se u vidu kursora ne pojave strelice uperene na sve četiri strane. Držeći levi klik pritisnut sliku možemo pomerati kroz dokument. Moram napomenuti da je pri ovakvom načinu pomeranja slike dozvoljeno samo pomeranje u okvirima koje paragrafi dozvoljavaju. Drugi način podešavanja pozicije slike u okviru dokumenta jeste njeno postavljanje u odnosu na tekst dokumenta. Odnosno, ako kliknemo desnim klikom na sliku, dobićemo padajući meni na kome bi kursor miša trebalo postaviti na opciju Wrap Text, pri čemu se dobija dodatna padajuća lista za pozicioniranje slike u okviru dokumenta. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Klikom na neku od ponuđenih opcija sliku možemo pozicionirati tako da bude u liniji sa tekstom, da tekst bude oko slike, iznad i ispod slike, da slika bude ispred ili iza teksta, itd. Klikom na opciju Behind Text, na primer, sliku postavljamo iza samog teksta, što nam daje mogućnost pozicioniranja slike bez ikakvih ograničenja, samo što bi trebalo voditi računa o tome da svaki sadržaj u dokumentu mora biti jasno vidljiv i čitljiv da bi dokument kao takav bio i upotrebljiv. Sliku možemo rotirati prema potrebi ili da naglasimo njen sadržaj. Da bi neku sliku rotirali neophodno je kliknuti na sliku, a zatim kliknuti levim klikom na gornju tačku okvira (data je u zelenoj boji) slike. Pomeranjem miša na jednu ili drugu stranu vršimo rotiranje slike prema potrebi. Da bi slika ostala u promenjenom položaju dovoljno je otpustiti levi klik miša. Primer je dat na sledećoj slici...

Takođe, selektovanu sliku možemo editovati na taj način što joj odstranimo suvišan sadržaj ili sadržaj koji ne želimo da bude prikazan u dokumentu. Da bismo to uradili moramo koristiti alat Crop koji nam omogućava izdvajanje dela slike iz celog formata. Da bismo neku sliku „cropovali“, rečeno u žargonu, moramo sliku prvo selektovati, a zatim, koristeći tab Format na Ribbon traci, kliknuti na alat Crop. Klikom na dugme alata slika dobija novi okvir čijim pomeranjem ili umanjivanjem definišemo deo slike koji će biti izdvojen, odnosno deo slike koji će biti formiran kao nova slika. Nakon završene selekcije dela slike koji želimo da izdvojimo neophodno je pritisnuti taster Enter da bi komanda bila i izvršena. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Postoje situacije kada bi trebalo da izdvojimo jedan oblik iz cele slike zadržavajući samo njega. Word 2010 nam nudi i tu mogućnost korišćenjem alata Transparent i Remove Background. Klikom na Color alat dobijamo mogućnost dodatnog prilagođavanja boje selektovane slike u smislu topline boja, saturacije, unosa filtera u boji, itd. Na datoj padajućoj listi nalazi se i opcija Set Transparent Color. Klikom na datu opciju kursor miša se pretvara u olovku čija namena je selekcija boje na slici koju želimo učiniti transparetnom. Druga mogućnost je korišćenje alata Remove Background na Format tabu, pri čemu je neophodno prvo selektovati sliku, a zatim kliknuti na dugme Remove Background. Klikom  na dugme alata ponudiće odabir površine na slici sa koje se želi ukloniti pozadina. Nakon definisanja površine na slici kliknuti na dugme Keep Changes na Ribbon traci da bi pozadina bila uklonjena. Primer je dat na sledećim slikama...

 

Slike u Word 2010 programu možemo dodatno obogatiti nekim od ugrađenih specijalnih efekata, kao što su dodavanje rama slike, prikaz slike u 3D (tri dimenzije), itd. Da bi se to omogućilo, prvo je neophodno selektovati sliku, a zatim kliknuti na neku od ponuđenih opcija na Picture Styles odeljku na Format tabu. Postavljanjem kursora miša na svaku od ponuđenih stilova slike Word 2010 će automatski prikazati kako će stil izgledati bez njegove realne primene. Da bi se neki od stilova primenio, dovoljno je kliknuti na njega. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slike na kojima je primenjen neki od stilova odaju jači utisak na čitaoca i omogućavaju bolju percepciju same slike. Takođe, na sliku možemo primeniti i neki od umetničkih efekata korišćenjem alata Artistic Effects na Format tabu i odabirom jedne od ponuđenih opcija. Da bi neki od efekata bio primenjen, dovoljno je kliknuti na njega. Primer alata je dat na sledećoj slici...

 

Jedan od najboljih alata, bar kad je reč o editovanju slika, jeste alat Correction, koji omogućava ispravku i poboljšanje unetih slika u smislu umanjenja ili uvećanja oštrine slike, predefinisano podešavanje osvetljenja i kontrasta slike, itd. Dovoljno je kliknuti na odabranu opciju da bi ona bila i primenjena na sliku. Primer alata je dat na sledećoj slici...


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:3


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: