Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe InDesign CS5.5

Modul: Kreiranje i rad sa različitim objektima u InDesign-u

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Transformacija vektorskih objekata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test transformacija vektorskih objekata
- Transformacija vektorskih objekata (PDF dokument)Na svim objektima u InDesign-u možete vršiti određene vrste transformacija čime ih činite manjim/većim, širim/užim, možete ih rotirati, obrtati, kriviti itd. To se odnosi na vektorske objekte, ali samim tim i na tekst ili grafiku koje drže, ukoliko se radi o okvirima. InDesign Vam nudi mnoštvo opicija uz pomoć kojih možete da vršite te transformacije. Ono što ćete Vi najčešće koristiti jesu opcije za transformaciju objekata koje se nalaze u Kontrolnom panelu i panelu Transform, granični okvir selektovanog objekta (Bounding Box) koji dobijate i aktiviranjem alatke Free Transform Tool.

 

 

 

 1. Reference Point - Izbor kontrolne, odnosno referentne tačke selektovanog objekta
 2. X & Y Locations - Koordinatne ose za odabranu tačku selektovanog objekta. Unošenjem druge vrednosti na X ili Y koordinatnoj osi utičete na izmeštanje kontrolne tačke, samim tim celog objekta
 3. Width & Height - Širina (W) i dužina (H) selektovanog objekta, odnosno njegovog graničnog okvira. Unosom nove vrednosti u određenoj mernoj jedinici možete uticati na promenu veličine
 4. Ukoliko je lanac ceo, promena u jednom polju (W ili H; X i Y ose) automacki će proporcionalno uticati na premenu u drugom polju - proporcionalno uvećanje/umanjenje. Kada je lanac prekinut, izmena veličine neće biti proporcionalna
 5. Scale X / Y Percentage - skaliranje, odnosno procentualno uvećanje/umanjenje selektovanog objekta po X i Y osi. Prilikom izmene, automatski dolazi i do promene veličine upisane u poljima označenim sa (B)
 6. Rotate - rotacija selektovanog objekta - iz menija možete odabrati ponuđene vrednosti za rotaciju ili u prozoru možete uneti specifičnu vrednost koja Vam je potrebna za rotiranje
 7. Shear - krivljenje selektovanog objekta izmeštanjem donjih tačaka na graničnom okviru ulevo ili udesno
 8. Rotacija za 90o u pravcu kazaljke na satu i u suprotnom pravcu
 9. Flip Horizontal/Flip Vertical - odraz u ogledalu selektovanog objekta u horizontali i vertikali
 10. Trenutni status selektovanog objekta prikazan je ovom ikonicom, desnim klikom na nju možete pokrenuti komandu Clear Transformations čime će bilo kakve transformacije biti uklonjene
 11. Select Container/Content - ikonice za selektovanje okvira (Container - gornja ikonica) ili sadržaja tog okvira (Content - donja ikonica); ovim izborom utičete samo na okvir ili samo na npr. grafiku u okviru u slučaju primene određene transformacije
 12. Select Previous/Next Object - ikonice za selektovanje objekta koji se nalazi ispod trenutno selektovanog u hijerarhijskom poredku (Select previous object - gornja ikonica) ili iznad trenutno selektovanog objekta (Select next object - donja ikonica). Kada držite Crtl i kliknete na Select previous object, selektovaćete objekat na vrhu, dok ćete držeći Crtl, klikom na Select next object selektovati objekat koji se nalazi na dnu.


Iste komande (A, B, C, D) možete naći i u panelu Transform.

 

 

Panel Transform


Granični okvir selektovanog objekta

Selektovanjem objekata u InDesign-u primetili ste pravougaoni okvir koji se pojavljuje u tom trenutku oko njih. U slučaju kada selektujete samo jedan objekat pojaviće se oko njega celom širinom i dužinom selektovanog objekta, dok će u slučaju selekcije više objekata, pravougaoni okvir biti velik dok svi selektovani objekti ne stanju u njega.

 

 

Granični okvir oko jednog i više selektovanih objekata

 

Granični okvir nam omogućava da selektovanom objektu primenimo nekoliko osnovnih oblika transformacije poput promene veličine (Scale), rotiranja (Rotate). Kontrolu nad tim transformacijama vršimo uz pomoć ručkica koje okvir ima na uglovima i sredinama svake stranice (na slici su te ručkice beli kvadrati). Ovih osam ručkica izgledaju poput tačaka usidrenja (anchor points) iako nemaju veze sa njima, tačke usidrenja su prikazane plavim kvadratima. Izmeštajući jednu od ručkica, vršimo transformaciju na našem izabranom objektu/objektima. Kada kliknete na jednu od ručkica, držeći levi taster miša, daljim prevlačenjem menjate veličinu objekta.

 

Napomena:

 

Držite Shift dok ovo radite, i promena veličine će biti proporcionalna. Ukoliko prinesete kursor miša malo izvan jedne od ugaonih ručkica, kursor će se promeniti u iskrivljene obostrane strelice i ukoliko sada kliknete i držite levi taster miša, rotiraćete selekciju.

 

Držite Shift i rotiraćete selekciju po 45 stepeni.

 


Alatke za transformaciju

Free Transform Tool (E) se nalazi u ToolBox-u među alatkama za transformaciju. Kada izaberete ovu alatku iz ToolBox-a, klikom na određeni objekat dobijate njegov granični okvir koji funkcioniše isto kao i prethodno opisan.

 

 

 

Sada samo vršite kontrolu nad selektovanim objektom i ukoliko želite da izađete iz Free Transform opcije, promenite alatku (aktivirajte alatku Select Tool), a Free Transform okvir će se vratiti u običan granični okvir.

InDesign poseduje i dodatne tri alatke za transformaciju poput promene veličine (Scale Tool), rotacije (Rotation Tool), refleksije (Reflect Tool - obrtanje u ogledalu), ili iskrivljenje (Shear Tool) vektorskih objekata. Te alatke su u ToolBox-u skrivene iza Free Transform Tool. Sve tri alatke koje pominjemo rade na istom principu i upoznavanjem samo jedne od njih lako će Vam biti da koristite sve ostale.

Po selektovanju objekta, alatku za rotiranje Rotate Tool  možete izabrati iz ToolBox-a ili tastaturnom prečicom R. Po izboru alatke, primetićete da se u centru Vašeg selektovanog objekta pojavio mali krug sa krstićem, to je Origin Point (nulta tačka), koja se u stvari ponaša kao referentna tačka.

 

 

 

Kako bi ste rotirali objekat, kliknite bilo gde u okviru radne površine (sem na ili veoma blizu nulte tačke) i držeći levi taster miša prevlačite kursor u željenom pravcu rotacije. Što dalje kliknete mišem od Origin Point-a objekta, to ćete imati bolju kontrolu rotiranja, što bliže kliknete alatka za rotiranje će biti osetljivija. Kao što već znate, držeći Shift na tastaturi, objekat će se rotirati po 45 stepeni, ukoliko kliknete na Alt dok rotirate (ne pre početka operacije jer ćete time otvoriti Dialog Box za komandu nad rotacijom), napravićete kopiju objekta sa zadatom rotacijom.

Origin Point je centar rotacije (ili drugog vida transformacije) selektovanog objekta. Po default-u će se nalaziti u centru objeka, čime bi se postigla rotacija oko sopstvene ose. Ukoliko samo kliknete negde u okviru radne površine, bez da nastavite da prevlačite mišem i vršite rotaciju, zadaćete novo mesto Origin Point-u selektovanog objekta. To možete i tako što ćete kliknuti na njega i preneti ga na željeno mesto. (Obratite pažnju na to da za svaku od ove četiri alatke važi da ćete jednim klikom van selekcije samo pomeriti Origin Point)

Postoje dva načina da otvorite Dialog Box ili panel za unos parametara ovih alatki. Ukoliko dva puta kliknete na njenu ikonicu u ToolBox-a ili držite Alt i kliknete jednom na mestu gde želite da Vam bude OriginPoint.

 

 

Dialog Box Rotate za precizno rotiranje selektovanog objekta

 

Ovde možete precizno uneti željeni ugao rotacije. Klikom na OK rotacija će biti automatski izvršena, dok u slučaju da kliknete na Copy rotacija će biti izvršena na novom objektu koji ste tom rotacijom napravili. Na isti način vršite promenu veličine (skaliranje) alatkom Scale Tool i krivljenje alatkom Shear Tool.

Kada govorimo o transformaciji, potrebno je da spomenemo i podmenije Transform i Transform again, koji se mogu naći u padajućem meniju Object (Object > Transform i Object > Transform Again). U podmeniju Transform imamo ponuđene standardne komande za transformaciju i za brisanje svih transformacija (Clear Transformations). Podmeni Transform again sadrži komande uz pomoć kojih možete ponovno da izvršite više puta istu transformaciju na selektovanom objektu.

Transform Again komanda će ponoviti poslednju transformaciju koja je izvršena na određenom objektu, dok komandom Transform Sequence Again možete izvršiti ceo niz transformacija koje ste primenili određenom objektu, s obzirom da ih InDesign pamti dok ne primenite novi niz transformacija drugom objektu.


Panel Pathfinder

Panel Pathfinder ima četiri segmenta koji sadrže komande iz padajućeg menija Object (Path, Pathfinder, Convert Shape, Convert Point).

Komande Paths:

 

 

 

 • Join Path - spaja krajnje tačke usidrenja dve otvorene vektorske putanje
 • Open Path - otvara zatvorenu vektorsku putanju
 • Close Path - zatvara otvorenu vektorsku putanju praveći vektorski objekat
 • Reverse Path - menja direkciju putanje, početna tačka usidrenja postaje krajnja


Komande Pathfinder:

 

 

 

 • Add - spaja više selektovanih vektorskih objekata u jedan
 • Substract - od objekta koji se nalazi na dnu u poredku, biće oduzeti svi delovi na mestima preklapanja sa objektima koji se nalaze iznad njega, čime se formira novi oblik vektorskog objekta
 • Intersect - novi objekat će nastati na mestima gde se selektovani objekti preklapaju
 • Exclude Overlap - suprotna komandi Intersect-u, novi objekat će nastati na mestima gde se selektovani objekti nisu preklapali, dok će mesta preklapanja biti oduzeta
 • Minus Back - suprotna komandi Substract, od objekta koji se nalazi na vrhu u poredku, biće oduzeti svi delovi na mestima preklapanja sa objektima koji se nalaze ispod njega, čime se formira novi oblik vektorskog objektaKomande Convert Shape:

 

 

 

Ove komande selektovani objekat pretvaraju u objekat prikazan na ikonici izabrane komande.

Komande Convert Point:

 

 

 

 • Plain - komanda pretvara selektovane tačke usidrenja (Anchor Points) u običnu tačku bez ručkica
 • Corner - komanda pretvara selektovane tačke usidrenja u ugaonu tačku usidrenja
 • Smooth - komanda pretvara selektovane tačke usidrenja u tačku sa ručkicama za kontrolu krivih linija koje ulaze i izlaze iz nje
 • Symmetrical - komanda pretvara selektovane tačke usidrenja i tačku sa simetričnim ručkicama za kontrolu krivih linija (obe su iste dimenzije i smera)


Corner Options...

U InDesign-u postoji mogućnost veoma brze izmene uglova objekata ili okvira koje ste kreirali i to na više načina. Otvorite Dialog Box koji je namenjen za to, komandom Object > Corner Options...

 

 

Dialog Box - Corner Options i padajući meni sa ponuđenim izgledom ugla

 

Četiri prozora za unos veličine i četiri padajuća menija sa ponuđenim izgledom ugla se odnose na uglove selektovanog objekta, upravo redosledom kojim su prikazani. Veličina koju unesete će u kombinaciji sa odabranim izgledom ugla uticati na to koliko će biti "usečen" ili kakav će mu biti radijus, ako odaberete zaoljeni ugao. Lanac koji se nalazi u sredini, u slučaju kada je aktivan (prikazan kao spojen) znači da će promena na jednom uglu automatski na isti način izmeniti i ostale. U slučaju da ovu opciju isključite klikom na lanac, on će biti prikazan pokidan, čime Vam InDesign poručuje da svaki ugao može imati zasebnu veličinu i izgled ugla.

Postoji još dva načina da izvršite promene na uglovima selektovanog objekta. Prvi je iz kontrolnog panela, uz pomoć ikonica koje su namenjene za to.

 

 

 

U kontrolnom panelu će izabrani izgled ugla i veličina uticati na sva četiri ugla selektovanog objekta, ali ukoliko držite Alt i kliknete na ikonicu kvadrata sa sva četiri označena ugla, otvorićete Corner Options Dialog Box.

Drugi način da izvrpite brzu promenu izgleda uglova jeste uz pomoć graničnog okvira selektovanog objekta, odnosno žutog kvadratića koji se nalazi u gornjem desnom uglu svaki put kada se granični okvir pojavi prilikom selekcije jednog objekta.

 

 

 

klikom na žuti kvadratić pojaviće se sledeće...

 

 

 

Kako bi ste uređivali uglove selektovanog objekta, pre svega kliknite na žuti kvadrat, potom ćete imati mogućnost izmene izgleda jednog ili svih uglova, kao i veličine. Pojaviće se četiri kontrolne ručkice u vidu žutih kvadratića na ivicama selektovanog objekta, a Vi ste na taj način ušli u režim izmene uglova iz kojeg izlazite selekcijom drugog objekta ili klikom na prazni deo radne površine. Ukoliko želite da menjate uglove, kliknite na jedan od žutih kvadratića i prevlačeći mišom menjajte uglove. U kontrolnom panelu Vam je prikazan trenutni izgled ugla, a Vi ćete prevlačenjem uticati na sva četiri. Da bi ste promenili izgled novog ugla, držite Alt i kliknite na žuti kvadratić, a ikonica za izgled ugla u kontrolnom panelu će se svakim klikom menjati i na taj način ćete znati kako bi izgledao novi ugao selektovanog objekta.

 

 

Uređenje svih uglova i samo jednog ugla kontrolnim ručkicama u vidu žutih kvadratića

 

Veličinu naravno podešavate prevlačenjem miša, a ukoliko želite da utičete samo na jedan ugao, držite Shift kliknite na žuti kvadrat željenog ugla i prevlačite.


Alatka za sečenje vektorske putanje - Makaze - Scissors Tool

Makaze su alatka koja se nalazi u ToolBox-u i njena namena je u skladu sa njenim imenom, omogućava da isečete vektorske putanje, bilo da su zatvorene ili otvorene, na dva dela. Kada isecate otvorenu vektorsku putanju, dovoljno je da kliknete samo jednom na nju i tu će biti isečena. Kada isecate zatvorenu vektorsku putanju, potrebno je dva puta da kliknete na nju, na mestu gde će početi i završiti se nova otvorena vektorska putanja.

 

 

Otvorena vektorska putanja i okvir sa sliko isečeni alatkom Scissor Tool

 

Makaze mogu da seku čak i okvire koji u sebi sadrže grafiku, ali ne i tekstualne okvire koju sadrže tekst u sebi. Kada isečete okvir sa grafikom i dobijete dva nova okvira, u njima će biti po jedna kopija te grafike.


Rad sa slojevima u InDesign-u - Layers

U InDesign-u postoji jedan sloj ili lejer (layer) - Layer 1, u kojem se nalaze svi objekti koje ste kreirali u dokumentu. Sve dok ne napravite drugi sloj i postavite željene elemente u njega. Baš kao što postoji hijerarhijski poredak objekata u jednom sloju, tako se i slojevi ređaju jedan na drugi i svojim sadržajem prekrivaju sadržaj slojeva ispod ukoliko nisu providni (providnost objekata ćemo raditi u sledećoj lekciji). Po default-u, Layer 1, sloj koji je formirao InDesign kao jedini u kojem radimo kada otvorimo dokument će po kreiranju novog sloja biti na dnu, odnosno ispod Layer 2, što ne znači da to ne možemo veoma lako da promenimo.

Slojevi u okviru dokumenta se ne štampaju odvojeno, oni zajedno čine kompletan izgled stranice. Slojevi postoje da Vam olakšaju u radu, posebno što se organizacije različitih elemenata na stranici tiče. Najbolji način da radite sa slojevima jeste otvaranjem panela Layers.

 

 

 

 1. Prazna polja u oba kvadrata ispred imena sloja (Layer 5) znače da je skriven i da nije zaključan (prvo polje se odnosi na vidljivost, a drugo na zaključanost)
 2. Layer 4 je skriven i zaključan, što nam pokazuje ikonica katanca u drugom kvadratu
 3. Layer 3 je vidljiv i zaključan, što nam pokazuju ikonice oka i katanca u kvadratima
 4. Trenutno aktivni sloj je Layer 2, trougao ispred imena je okrenut na dole (klikom) čime su u redovima ispod prikazani elementi koje taj sloj sadrži
 5. Ikonica penkala pokazuje koji je trenutno aktivni sloj u kojem bi bili postavili novi kreirani elementi
 6. Klikom na kvadratić sa desne strane, selektujemo sve objekte u okviru aktivnog sloja
 7. Prikazani objekti koji se nalaze u sloju Layer 2 su selektovani u oviru dokumenta
 8. Kreiranje novog sloja iznad trenutno aktivnog (Ctrl+klik da kreirate novi sloj ispod)
 9. Brisanje odabranog sloja


Kao što možete da vidite, InDesign je svaki sloj označio određenom bojom. Na taj način Vam olakšava da prepoznate kojem sloju pripada određeni element kada ga selektujete (posebno kada imate veliki broj elemenata na stranici). Selekcijom će se oko objekta pojaviti granični okvir o kojem smo pričali. Njegova standardna boja (kada nemate više slojeva, odnosno radite u sloju Layer 1) je svetlo plava. Ukoliko u slučaju sa slike, selektujete element sloja Layer 2, njegov granični okvir će biti crvene boje.

Redosled slojeva koji vidite u panelu Layers možete lako promeniti. Jednostavno kliknite na jedan od slojeva i držeći levi taster miša prevucite ga na željeno novo mesto (iznad ili ispod). Isto važi i za hijerarhijski poredak objekata u okviru jednog sloja. Ovde možete vršiti izmene prevlačenjem na novu poziciju u panelu Layers. Takođe ste u mogućnosti da određeni objekat koji je bio u okviru jednog sloja, preselite prevlačenjem u drugi sloj. Kako bi ste se što bolje snalazili u okviru slojeva, predlažemo Vam da ih po kreiranju imenujete na osnovu njihove svrhe, samim tim ćete u panelu lako naći željeni sloj u svakom momentu. Kako bi ste to uradili, dva puta kliknite na ime sloja, čime ćete otvoriti Dialog Box sa opcijama aktivnog sloja Layer Options.

 

 

 

 1. Prozor za unos imena sloja
 2. Padajući meni za izbor boje koja će biti namenjena sloju
 3. Opcija za vidljivost sloja
 4. Opcija za zaključavanje sloja
 5. Opcija za štampanje elemenata koji se načaze u okviru sloja
 6. Uklanjanje deformacije teksta warp opcijom kada je sloj skriven
 7. Prikaz vođica
 8. Zaključavanje vođica


Držite Alt i kliknite na ikonicu za kreiranje novog sloja, kako bi ste prvenstveno otvorili Layer Options za novi sloj. Unesite ime, odredite boju, a potom ga kreirajte klikom na OK.

Postoji mogućnost da duplirate trenutno aktivni sloj, tako što ćete kliknuti na njega desnim tasterom miša, a potom iz menija izaberite komandu Duplicate Layer "...". Takođe možete spojiti dva sloja u jedan, ukoliko ih selektujete oba (klikom na prvi, a potom držeći Ctrl kliknete na drugi u panelu Layers), kliknete na jedan od selektovanih slojeva desnim tasterom miša, a potom iz menija odaberete komandu Merge Layers.

 

Meni sa opcijama koji se otvara desnim klikom na selektovani sloj (levo)
i ukoliko otvorite kada su selektovana dva ili više sloja (desno)

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: