Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Finansijski menadžment

Modul: Investiranje i informacioni sistemi finansija

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Projekti


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test projekti
- Projekti (PDF dokument)Definicija projekta

U svakodnevnom privrednom i naučnom životu termin projekat je u izuzetno širokoj upotrebi. Bilo da se radi o razvoju novog proizvoda, rekonstrukciji proizvodnog pogona, izgradnji nove fabrike ili određenom istraživačkom poduhvatu, uvek se govori o planiranju i realizaciji određenog projekta.

Pojam projekta najčešće se definiše kao složeni poslovni poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se dostigli ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima. Naravno ovo je jedna od mogućih definicija, koja sadrži veliki broj elemenata kojima se opisuje i definiše projekat.

Pod pojmom projekta se podrazumeva poduhvat, zadatak, problem ili proces koji se mora planirati i realizovati. Projekat predstavlja poseban poduhvat koji se ne može ponoviti. On obično podrazumeva ostvarenje planiranih rezultata u okviru određenog vremenskog perioda i budžeta. Svaki projekat je jedinstven i stoga se njegov ishod ne može predvideti sa potpunom sigurnošću. Projekti su poduhvati koji u sebi uvek sadrže određeni stepen rizika.

Pod projektima se podrazumevaju složeni, jednokratni, ka cilju usmereni poduhvati ili zadaci, koje treba ostvariti sa ograničenim ljudskim i materijalnim resursima, u zadatom, odnosno planiranom vremenu.

Navedene definicije projekta su dosta slične i sadrže veći broj elemenata koji se koriste kod najvećeg broja objašnjenja i definicija. Bazirajući se na tome, možemo izdvojiti nekoliko opštih karakteristika koje se uopšteno vezuju za pojam projekta i mogu da budu polazni osnov za jednu uopštenu i prihvatljivu definiciju.

Ove karakteristike se mogu izložiti na sledeći način:

 • projekat predstavlja veoma složen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i učesnika
 • projekat ima sve elemente poslovnog procesa
 • to je poduhvat koji se odvija u budućnosti
 • projektu je imanentan rizik i neizvesnost
 • to je poduhvat koji je jedinstven, odnosno neponovljiv
 • projekat je vremenski ograničen i jednokratan
 • projekat sadrži konačne ciljeve koje treba postići
 • to je poduhvat u kome učestvuju ograničeni ljudski i materijalni resursi i koji se odvija u ograničenom vremenu
 • to je poduhvat koji zahteva koordinaciju u realizaciji i kojim se mora upravljati da bi se efikasno realizovao


Bez  obzira koja vrsta projekta je u pitanju, svi projekti imaju svoj konačni cilj koji se mora postići. Da bi se to učinilo potrebno je projekat najpre planirati i pripremiti za realizaciju, a zatim ga i realizovati. Dakle, da bi se projekat realizovao i da bi se dostigli ciljevi koji su njime postavljeni, odnosno da bi projekat prošao svoj put od ideje do konačnog završetka, neophodno je da prođe određeni broj faza i aktivnosti.

 

Podela projekata

U odnosu na način planiranja i izvođenja i postizanja ciljeva zbog kojih se aktiviraju projekte možemo podeliti na:

 • determinističke, i
 • stohastičke

 

Deterministički su oni projekti kod kojih se u prvim fazama projekta određuje struktura cilja. Za razliku od njih stohastički projekti su oni projekti kod kojih nije određena struktura cilja. Kod njih se najpre definišu aktivnosti a zatim se postavljaju ciljevi prema rezultatima tih aktivnosti.

 

Investicioni projekat

Investicioni projekat je instrument za realizaciju razvojne politike i plana investicija, na osnovu predloga investicija za stvaranje ili proširenje određenih potencijala kroz povećanje proizvodnje roba i usluga.

Investicioni projekti su posebna vrsta projekata koja obuhvata poduhvate koji su usmereni na izgradnju zgrada, hala, energetskih postrojenja, saobraćajnih objekata, ugradnju proizvodne opreme, instalacija i slično. Investicioni projekti su projekti kojima se obezbeđuje realizacija ulaganja u osnovna sredstva u različitim oblastima privrednog, ali i društvenog rada.

 

Podela investicionih projekata

Investicione projekte možemo podeliti na:

 • projekte za ulaganja u nove objekte
 • projekte za ulaganja u rekonstrukciju i proširenje
 • projekte za ulaganja u dislokaciju
 • projekte za ulaganja u uvođenje nove opreme i uređaja
 • projekte ulaganja u naučno-istraživački rad, u obuku kadrova i slično


Realizacija inevsticionog projekta je proces investicionog odlučivanja, koji uključuje niz odluka donetih tokom realizacije projekta, počev od stvaranja ideje do puštanja u rad.

 

Upravljanje investicionim projektima

Upravljanje investicionim projektima je kompleksan pristup koji se sastoji iz četiri osnovne faze:

 • priprema
 • ocena
 • izvođenje
 • praćenje efekata projekta

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: