Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Intermediate

Modul: Present Simple and Present Continuous Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Present Simple and Present Continuous Tense


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test present simple and present continuous tenseTHE PRESENT SIMPLE TENSE (SADAŠNJE PROSTO VREME)

Simple Present Tense (Prosto sadašnje vreme)
se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to).
Na primer, infinitiv sa «to» glagola raditi glasi to work a infinitiv bez «to» glasi work. Za sva lica osim za treće lice jednine potvrdni oblik prostog sadašnjeg vremena glasi work. Za treće lice se dodaje –s. 

Potvrdni oblik 
Jednina (singular)Množina (plural)
I work – Ja radimWe work – Mi radimo
You work – Ti radišYou work – Vi radite
He works – On radi
She works – Ona radi
It works – Ono radi
They work – Oni rade
 
Nastavak –s u trećem licu jednine može imati različite oblike. Ukoliko se glagol završava na vokal o nastavak će glasiti –es, kao u primeru glagola go koji u 3. l. jed. glasi goes ili glagol do koji u 3. l. jed. glasi does.
Ukoliko se glagol završava na –ch, -sh, -x, -ss, nastavak takođe glasi –es.Na primer:
He teaches (teach – predavati).
She washes (wash – prati).
He kisses (kiss – ljubiti).
She fixes (fix – popravljati).
Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik –y prelazi u –ie. Na primer:
He cries (cry -plakati).
It flies (fly – leteti).
Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene.
She plays (play – igrati).
He stays (stay – ostati).

Izuzetak je glagol have (imati) koji u trećem licu glasi has.

 

Upitni oblik glagola u Present Simple Tense-u se gradi od pomoćnog glagola Do, odnosno Does (za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola. Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh- pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa Da ili Ne. Wh- pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many... 

Upitni oblik – Yes/No questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Do I work? – Da li ja radim?Do we work? – Da li mi radimo?
Do you work? – Da li ti radiš?Do you work? – Da li vi radite?
Does he work? – Da li on radi?
Does she work? – Da li ona radi?
Does it work? – Da li ono radi?
Do they work? – Da li oni rade?
 
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način: 
Do I work? – Yes, I do / No, I don’t                                Do we work? - Yes, we do / No, we don’t
Do you work? – Yes, you do / No, you don’t.                   Do you work? – Yes, you do / No, you don’t
Does he work? – Yes, he does / No, he doesn’t              Do they work? –Yes, they do/No, they don’t
Does she work? – Yes, she does / No, she doesn’t
Does it work? – Yes, it does / No, it doesn’t 

Upitni oblik – Wh- questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Where do I work? – Gde ja radim?Where do we work? – Gde mi radimo?
Where do you work? – Gde ti radiš?Where do you work? – Gde vi radite?
Where does he work? – Gde on radi?
Where does she work? – Gde ona radi?
Where does it work? – Gde ono radi?
Where do they work? – Gde oni rade?

 


Odrični oblik
se gradi od odričnog obika pomoćnog glagola Do (odnosno Does za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola. 

Odrični oblik 
Jednina (singular)Množina (plural)
I do not (don`t) work – Ja ne radimWe do not (don`t) work – Mi ne radimo
You do not (don`t) work – Ti ne radišYou do not (don`t) work – Vi ne radite
He does not (doesn`t) work – On ne radi
She does not (doesn`t) work – Ona ne radi
It does not (doesn`t) work – Ono ne radi
They do not (don`t) work – Oni ne rade
 
Upotreba: 
Prosto sadašnje vreme se koristi za  

·          Radnje koje se ponavljaju (navike, običaji, rutine)
 
I get up at 6 o`clock. (Ja ustajem u 6 sati.)
She wears uniform at work. (Ona nosi uniformu na poslu.)
The English drink tea at 5 o`clock in the afternoon. (Englezi piju čaj u 5 sati popodne.) 

U ovom smislu se mogu koristiti i prilozi i fraze za učestalost (reči koje označavaju koliko često se dešava radnja). To su: Always (uvek), usually (obično), often (često), sometimes (ponekad), never (nikad), every day (svakog dana), every month (svakog meseca), every year (svake godine) i sl. Zatim, once a year (jedanput godišnje), twice a day (dvaput dnevno), three times a week (triput nedeljno) i sl.
Prilozi always, usually, often, sometimes, never dolaze pre glavnog glagola u potvrdnom obliku. Fraze every day, every month, twice a year... najčešće dolaze na kraju rečenice. 
I always go to school at 8 o`clock in the morning. (Ja uvek idem u školu u 8 sati ujutru.)
She usually drinks tea in the evening. (Ona obično pije čaj uveče.)
We never eat in the living room. (Mi nikad ne jedemo u dnevnoj sobi.) 

·          Opšte istine (nešto što je uvek tačno):
 
People change money in banks. (Ljudi menjaju novac u bankama.)
A day has 24 hours. (Dan ima 24 časa.)
The Earth goes around the Sun. (Zemlja se okreće oko Sunca.)
The Sava flows into the Danube. (Sava se uliva u Dunav.) 

·          Karakteristike subjekta:
 
He speaks English very well. (On dobro govori engleski.)

My sister plays the piano. (Moja sestra svira klavir)

  THE PRESENT CONTINUOUS TENSE  

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Present Simple Tense-u (Prostom sadašnjem vremenu), tj. is/am /are+ present participle (sadašnji particip) glavnog glagola
Sadašnji particip se gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ing:
 
go – going
sleep – sleeping
work – working
 
Ako se glagol završava na jedan suglasnik ispred kojeg stoji kratak, naglašen samoglasnik, krajnji se suglasnik ispred –ing udvostručava. Npr.: 

hit – udariti                   particip: hitting
stop – prestati               particip: stopping
permit – dopustiti          particip: permitting
begin – početi               particip: beginning 

Krajnje –l se uvek udvostručava.Npr.: 

travel – putovati                        particip: travelling  

Potvrdni oblik 
Jednina (singular)Množina (plural)
I am working – Ja radimWe are working – Mi radimo
You sre working – Ti radišYou are working – Vi radite
He is working – On radi
She is working – Ona radi
It is working – Ono radi
They are working – Oni rade
 
Upitni oblik – Yes/No questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Am I working? – Da li ja radim?Are we working? – Da li mi radimo?
Are you working? – Da li ti radiš?Are you working? – Da li vi radite?
Is he working? – Da li on radi?
Is she working? – Da li ona radi?
Is it working? – Da li ono radi?
Are they working? – Da li oni rade?
 
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:  
Am I working? – Yes, I am / No, I`m not                        Are we working? - Yes, we are / No, we aren’t
Are you working? – Yes, you are / No, you aren’t.          Are you working? – Yes you are / No, you aren’t
Is he working? – Yes, he is / No, he isn’t                        Are they working? –Yes, they are / No, they aren’t
Is she working? – Yes, she is / No, she isn’t
Is it working? – Yes, it is / No, it isn’t  

Upitni oblik – Wh- questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Where am I working? – Gde ja radim?Where are we working? – Gde mi radimo?
Where are you working? – Gde ti radiš?Where are you working? – Gde vi radite?
Where is he working? – Gde on radi?
Where is she working? – Gde ona radi?
Where is it working? – Gde ono radi?
Where are they working? – Gde oni rade?
 
Odrični oblik Present Continuous Tense-a (Sadašnjeg trajnog vremena) se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola TO BE u sadašnjem vremenu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola. 

Odrični oblik 
Jednina (singular)Množina (plural)
I am not (I`m not) working – Ja ne radimWe are not (aren`t) working – Mi ne radimo
You are not (aren`t) working – Ti ne radišYou are not (aren`t) working – Vi ne radite
He is not (isn`t) working – On ne radi
She is not (isn`t) working – Ona ne radi
It is not (isn`t) working – Ono ne radi
They are not (aren`t) working – Oni ne rade

 

Upotreba: 
Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se koristi za: 

·          Radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku).

 

She is reading a book at the moment. (Ona trenutno čita knjigu.) 

·          Privremenu radnju

 

We`re living in my sister`s flat until we find a new house to buy. (Živimo u kući moje sestre dok ne nađemo novu kuću da kupimo.) 

·          Planove vezane za budućnost.

 

I am visiting my sister next weekend. (Sledećeg vikenda ću posetiti svoju sestru.)  

GLAGOLI KOJI SE NE UPOTREBLJAVAJU U PRESENT CONTINUOUS-u
 
Jedan broj glagola najčešće ne može da bude upotrebljen u trajnim vremenima. Najvažniji od njih su:  hear – čuti, see – videti , taste – okusiti , smell – mirisati, remember – setiti se , understand – razumeti , wish – želeti , want – hteti, know – znati itd.
 
Oni se, umesto u Present Continuous Tense-u, koriste u Present Simple Tense-u. 
I hear a noise in the next room. (Čujem nekakvu buku u susednoj sobi.)
Stop! Don`t you see the red light? (Stani! Zar ne vidiš crveno svetlo?)
This cake tastes good. ( Ovaj kolač ima dobar ukus.)
Do you remember our first dance? ( Sećaš li se našeg prvog plesa?)
I wish you a lot of happiness. ( Želim vam mnogo sreće.)
I know that you don`t understand me. (Znam da me ne razumete.)

 

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:678


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: