Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Ekonomika i organizacija poslovanja

Modul: Sredstva i izvori sredstava preduzeća

Autor: Goran Mitić

Naziv jedinice: Poslovna sredstva u preduzeću


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test poslovna sredstva u preduzeću
- Poslovna sredstva u preduzeću (PDF dokument)Poslovna sredstva - uvod

Da bi preduzeće obavilo postavljene zadatke i ostvarilo cilj postojanja mora raspolagati određenom imovinom. Poslovna sredstva su najznačajniji deo ukupnih sredstava preduzeća jer predstavljaju osnovu za obavljanje delatnosti preduzeća - proizvodnju, pružanje usluga ili promet robe.

Prema ekonomskom definisanju imovine preduzeća, sa jedne strane je skup različitih sredstava koja se koriste i koja su u funkciji obavljanja poslovnih zadataka preduzeća, a sa druge strane, to je imovina prema svom poreklu, tj. kome pripada i kome će pripadati u slučaju prestanka rada preduzeća.


Aspekti definisanja imovine

Na slici se vidi da je imovina (tj. sredstva) preduzeća uvek dvostruko izražena:
Oblici sredstava - vlasništvo sredstava.


Slika 1: Aspekti definisanja imovine


Poslovna sredstva - podela

Poslovna sredstva su neophodna za obavljanje poslovnih zadataka (poslovne delatnosti) i ona se prema svojoj funkciji (nameni) dele na:

 • stalna sredstva
 • obrtna sredstva

Stalna sredstva su sredstva koja se pri korišćenju postepeno vrednosno troše nemenjajući svoje konkretne oblike. U njih se ubrajaju:

 • osnovna sredstva 
 • dugoročna finansijska ulaganja (ulaganja u hartije od vrednosti, udružena sredstva i banke, itd.).

Obrtna sredstva u toku poslovanja preduzeća menjaju svoje oblike i u celini prenose svoju vrednost na sledeći oblik sredstava. U njih spadaju:

 • gotovina
 • zalihe (materijala, proizvoda, robe)
 • potraživanja.


Osnovna sredstva

Osnovna sredstva predstavljaju osnovu za rad svakog preduzeća. Njegove osnovne karakteristike su:

 • vreme upotrebe koje je duže od vremena izrade jednog proizvoda
 • postepenost trošenja
 • postojanost fizičkog oblika i upotrebne vrednosti sve vreme korišćenja sredstava za rad.

Odnosno, njihov vek upotrebe je duži od jedne godine i višekratno su upotrebljivi.


Osnovna sredstva - najznačajniji oblici

Takođe, osnovna sredstva obično ne služe za prodaju pa se zato i retko pretvaraju (konvertuju) u gotovinu. Njihova pojedinačna vrednost je znatno viša od vrednosti obrtnih sredstava i ona predstavljaju značajan deo angažovanih sredstava preduzeća kojima se ona vezuju za reprodukciju u dugom vremenskom periodu.

Najznačajniji oblici osnovnih sredstava su:

 • zemljište
 • šume
 • građevinski objekti
 • mašine
 • oprema
 • višegodišnji zasadi, itd.


Kriterijum klasifikacije osnovnih sredstava

Kao kriterijumi za klasifikaciju osnovnih sredstava po vrstama koriste se:

 • · oblici u kojima se osnova sredstva javljaju i to:

o u materijalnom obliku - u obliku sredstava za rad
o novčanom obliku 
o obliku prava.

 • · stepen upotrebljivosti sredstava.


Osnovna sredstva u obliku stvari

U materijalnom obliku osnovna sredstva su, kao što se može videti na slici: privredno zemljište, građevinski objekti, dugogodišnji zasadi, mašine i druga oprema.


Slika 2: Osnovna sredstva u obliku stvari


Osnovna sredstva - nastavak

Osnovna sredstva u novčanom obliku namenjena su za nabavku novih ili zamenu istrošenih sredstava za rad.

Osnovna sredstva u obliku prava mogu biti:

 • patenti
 • licence
 • osnivačka ulaganja 
 • ostala prava.

Prema stepenu upotrebljivosti osnovna sredstva se javljaju u:

 • pripremi
 • upotrebi
 • rezervi 
 • neupotrebljivom stanju.

Osnovna sredstva u pripremi predstavljaju investicije u toku tj. nedovršenu izgradnju. Kada su u upotrebi, osnovna sredstva se aktivno koriste za obavljanje delatnosti preduzeća a kada su u rezervi onda su to sredstva za rad koja je po potrebi uvek moguće aktivirati, a koje se trenutno ne koriste. Osnovna sredstva u neupotrebljivom stanju su osnovna sredstva koja više nisu za upotrebu (dotrajala ili u kvaru).


Obrtna sredstva

Obrtna sredstva su drugi deo poslovnih sredstava preduzeća. Imaju vek upotrebe kraći od jedne godine odnosno ona se brže obrću iz jednog pojavnog oblika u drugi. Često se nazivaju i opticajna sredstva.

U obrtna sredstva spadaju naročito vrednosti predmeta rada ali je pojam obrtnih sredstava širi i u njega spadaju sirovine, materijal, nedovršena proizvodnja, poluproizvodi. U njih spadaju i gotovi proizvodi, novčana sredstva i određena prava.

Najznačajniji oblici obrtnih sredstava su:

 • gotovina
 • zalihe 
 • potraživanja od kupaca.

 

Gotovina

Gotovina (novac) je najlikvidniji  deo poslovnih odnosno obrtnih sredstava preduzeća. Proces reprodukcije počinje i završava se sredstvima u novčanom vidu. Veći iznos gotovine od potrebnog (koji preduzeće drži u banci ili blagajni) smanjuje rentabilnost preduzeća, a manjak gotovine ugrožava njegovu likvidnost. Zato preduzeće mora da održava saldo gotovine takav koji istovremeno zadovoljava zahteve za maksimiziranjem rentabilnosti i održavanjem likvidnosti.


Zalihe

Zalihe su deo obrtnih sredstava preduzeća koje se nalaze u različitim oblicima u periodu između nabavke sirovina i materijala neophodnih za proces proizvodnje i prodaje gotovih proizvoda. Postoje tri osnovne vrste zaliha:

 • zalihe sirovine i materijala koje preduzeće kupuje za potrebe procesa proizvodnje
 • zalihe nedovršene proizvodnje
 • zalihe gotovih proizvoda.


Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca predstavljaju iznose prodatih, a nenaplaćenih proizvoda ili usluga, za koje se očekuje da budu konvertovana u gotovinu u periodu kraćem od jedne godine.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: