Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Finansijski menadžment

Modul: Poreska politika i organizacija finansijskog menadžmenta

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Platni promet


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test platni promet
- Platni promet (PDF dokument)Poslovi platnog prometa

Poslove platnog prometa po pravilu obavljaju sledeće organizacije:

 • centralna banka
 • poslovne banke
 • ostali posrednici u poslovima platnog prometa (menjačnice, pošte i druge organizacije koje imaju tehničke i zakonske mogućnosti za obavljanje poslova platnog prometa)

 

Centralna banka

Centralne banke, u većini zemalja, obavljaju sledeće poslove platnog prometa:

 • vođenje žiro, obračunskih i drugih računa poslovnih banaka kao i računa drugih subjekata
 • obavljanje međubankarskog kliringa i obračuna
 • upravljanje tokovima gotovine, obezbeđivanje smeštaja, čuvanja i distribucije gotovog novca, primanje uplata, izvršavanje isplata i obavljanje blagajničko-trezorskih poslova
 • praćenje likvidnosti poslovnih banaka, izdavanje naloga i preduzimanje mera radi održavanja dnevne likvidnosti banaka
 • obavljanje međubankarskih obračuna čekova po tekućim računima građana i obračun prometa platnih kartica
 • staranje o razvoju i unapređenju platnog prometa
 • obavljanje poslova kontrole platnog prometa u okviru poslovnih banaka

 

Poslovne banke

Poslovne Banke obavljaju sledeće poslove platnog prometa:

 • vode račune pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju poslovnu delatnost, izvršavaju interne i međubankarske transakcije plaćanja s tih računa i na te račune
 • primaju od fizičkih lica uplate u korist računa koji se vode u drugoj banci
 • primaju uplate u korist računa fizičkih lica koji se vode u toj banci
 • obavljaju gotovinska plaćanja
 • obavljaju blagajničko-trezorske poslove i obezbeđuju smeštaj i čuvanje gotovog novca
 • primaju i naplaćuju čekove
 • organizuju izdavanje platnih kartica i plaćanje platnim karticama i drugim instrumentima bezgotovinskog plaćanja

 

Ostali posrednici u poslovima platnog prometa

Ostali posrednici u poslovima platnog prometa obavljaju sledeće poslove platnog prometa:

 • primaju uplate od fizičkih lica u korist računa koji se vode kod banaka
 • primaju uplate od pravnih lica
 • primaju uplate dnevnog pazara za račun klijenata banaka
 • primaju i naplaćuju čekove po tekućim računima građana

 

Oblici plaćanja

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju poslovnu delatnost mogu međusobne novčane obaveze izmirivati neposredno, prenosom hartija od vrednosti.

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu međusobne novčane obaveze izmirivati i ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i slično), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način.

 

Plaćanja

Nalog za plaćanje može biti u pisanoj formi, elektronski ili usmen. Usmeni nalog za plaćanje banka i klijent moraju prethodno predvideti ugovorom o otvaranju i vođenju računa.

Nalog za plaćanje mora da sadrži podatke o izdavaocu i primaocu naloga i njihovim bankama, podatke o iznosu, kao i druge propisane podatke.

Nalozi za plaćanje ispostavljaju se na jedinstvenim instrumentima platnog prometa, čiji oblik, sadržinu i način korišćenja propisuje centralna banka.

 

Uplate i isplate sredstava, plaćanja i depoziti

Klijenti koji imaju račune kod banaka platni promet obavljaju prenosom sredstava, uplatom i isplatom. Klijent može podići sredstva sa računa ili izvršiti plaćanje - na osnovu naloga, i to u visini pokrića na računu.

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužna su da novac primljen u gotovom po bilo kom osnovu, uplate kod banke istog dana, a najkasnije narednog radnog dana.

Klijent ne može raspolagati sredstvima s računa čije je izvršenje izuzeto zakonom, sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa.

Druge finansijske organizacije osnovane prema zakonu kojim se uređuju banke i druge finansijske organizacije za obavljanje poslova platnog prometa otvaraju račun kod banke.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: