Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Menadžment

Modul: Planiranje

Autor:

Naziv jedinice: Osnove planiranja i strategija


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test osnove planiranja i strategija
- Osnove planiranja i strategija (PDF dokument)Planiranje

Planiranje je primarna faza menadžment procesa. Podrazumeva formulisanje i ostvarivanje ciljeva organizacije povezanih sa organizacionom strukturom, stilom vođenja i kontrole. To je proces koji neprekidno traje.

Planiranje uključuje donošenje odluka, a donošenje odluka često zahteva planiranje. Rezultat procesa planiranja su planske odluke. Osnovnu plansku odluku predstavljaju ciljevi dok ostale planske odluke služe ostvarenju ciljeva.

Kao i kod donošenja odluka, i neke vrste planiranja su lakše od drugih. Što je projekat složeniji i što je više ljudi na njemu angažovano, to se veća pažnja mora posvetiti planiranju svake njegove faze. Mora se imati u vidu da ono što može da izgleda kao savršen plan može da propadne ako dođe do nepredviđene krize: nema savršenog plana.


8 etapa procesa planiranja

Postupak planiranja se može prikazati kroz sledeće etape:

 1. definisanje - odnosno tačno određivanje ciljeva
 2. stvaranje i procena opcija, odnosno razmatranje pravaca akcija koji se mogu preduzeti da bi se ostvarile planirane akcije
 3. određivanje aktivnosti. Ova etapa obuhvata određivanje svih aktivnosti koje će biti potrebno sprovesti da bi najbolja opcija bila uspešna.
 4. redosled aktivnosti je etapa u kojoj se aktivnosti raspoređuju po redu prioriteta.
 5. obezbeđenje sredstava podrazumeva aktivnost u kojoj se razmatra pitanje sredstava - finansija, ljudstva, materijalnih sredstava, vremena, energije, opreme, informacija...  koji su potrebni da bi se planirana aktivnost izvršila
 6. ponovno razmatranje plana znači da se svi detalji plana detaljno preispituju. Ova aktivnost može značiti i počinjanje ispočetka
 7. pripremanje planova akcija i programa rada u formi kompleta detaljnih uputstava o tome šta da se radi, na koji način i kada zadaci treba da budu izvršeni.
 8. praćenje i kontrola, revizija plana u slučaju potrebe - je poslednja etapa i ona je od suštinskog značaja. Posao menadžera je da prati šta se dešava i da vrši usklađivanje akcija sa planovima i programima rada kad je to potrebno (kontrola).

Prethodno prikazan način planiranja predstavlja jednostavnu tehniku planiranja - spisak. On predstavlja dobar početak procesa planiranja.


Planiranje kao proces...

Planiranje nije zaokružena aktivnost sa jasnim početkom i krajem. To je proces koji neprekidno traje i koji odražava promene okruženja i prilagođava im se, i kojem deluju i druge organizacije.

Planiranje je proces donošenja planskih odluka o ciljevima, politikama, strategijama, programima i planovima

Ciljevi predstavljaju željene situacije i stanja. Politika - precizira stavove, načela, principe kojima se usmerava odlučivanje i akcije, dok strategija - definiše bazični način ostvarivanja ciljeva. Program - specificira zadatke koji konkretizuju ciljeve, vreme potrebno za realizaciju i faktore proizvodnje potrebne za ostvarenje, a plan predstavlja kvantitativno i kvalitativno izražen zadatak preduzeća koji treba realizovati.
 
Najbitniji rezultat procesa planiranja je strategija!


Definisanje ciljeva

Definisanje ciljeva treba ostvariti. Ciljevi predstavljaju sastavni deo planiranja. Postoje najmanje četiri osnovna razloga zašto su ciljevi važni.

1 - pružaju osećaj usmerenja
2 - usredsređuju napore
3 - usmeravaju naše planove i odluke
4 - pomažu nam da ocenimo napredak.

Planiranje započinje odlukom šta organizacija, odnosno njeni delovi žele da ostvare. Bez jasne definicije ciljeva dolazi do rasipanja resursa.


Ciljevi

Ciljevi predstavljaju željeno stanje ili nivo aktivnosti prema kojoj je celokupna aktivnost organizacije usmerena. Oni predstavljaju orijentire u kretanju. S obzirom da se procena efikasnosti određenih odluka ne može dati bez standarda - ciljevi imaju ulogu standarda!


Hijerarhija planova u organizaciji

Strateški planovi su tvorevine glavnog menadžmenta i definišu opšte ciljeve organizacije. Operativni planovi u procesu svakodnevnog poslovanja omogućavaju realizovanje strateškog plana.  Oba plana proističu i sprovode se prema određenoj hijerarhiji na čijem vrhu je izjava o misiji, odnosno, široko postavljen cilj koji odražava mišljenje menadžera o svrsi i kompetentnosti kompanije, kao i ugledu koji uživa.

Strateški plan je okrenut ka budućnosti. Raspon mu je od nekoliko godina do nekoliko dekada. On obuhvata širok raspon aktivnosti organizacije. Traba da bude izražen u opštim i jednostavnim terminima.

Period realizacije operativnog plana je uglavnom do godinu dana. On se odnosi na pojedinu delatnost organizacije. Detaljan je.


Misija

Misija obuhvata globalne ciljeve preduzeća. Njome se daju odgovori na pitanja:

 • Zašto radimo?
 • Šta radimo?
 • Za koga radimo?
 • Kako radimo?

 

Dakle, misijom se prikazuje:

 • svrha postojanja biznisa (preduzeća)
 • glavni proizvodi i usluge
 • politika kvaliteta proizvoda i usluga,
 • geografski domen delovanja
 • glavna tržišta, kupci i korisnici usluga,
 • osnovni pravci razvoja,
 • ostali globalni aspekti

 


Izjava o misiji

Izjava o misiji predstavlja temelj kompanije - po njoj se ona prepoznaje. Na slajdu su date misije pojedinih preduzeća. 

 • Gomel d.o.o. "Postati najveći distributer gasnih satova na našem tržištu"
 • Intermetal, d.d. "Postati najveći izvoznik metalnih zglobova u zapadnu Evropu"
 • ExArt, d.o.o. "Postati izvoznik usluga kulture iz Slovenije"
 • Felicita d.o.o. "Probuditi tradicionalno slovenačko kulinarstvo i plasirati ga na veoma efektan način"
 • Fantasy, d.o.o. "Postati jedini ekskluzivni zastupnik stranih preduzeća dečijeg tekstila za centralnu i istočnu Evropu"
 • 063 "Omogućiti svojim korisnicima da mobilnim telefonom ostvare brz, kvalitetan, pouzdan i jeftin kontakt s porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima iz bilo koje tačke u svetu"
 • Službeni glasnik Republike Srbije »Uređivanje i izdavanje »Službenog glasnika Republike Srbije« i »Službenog glasnika Republike Srbije - Prosvetnog glasnika«, као i svih vrsta publikacija i drugih grafičkih proizvoda za tržište."
 • Misija preduzeća KIM TEC je biti inovativna, "pametna" logistika na usluzi svojim partnerima.
 • Poslovna misija preduzeća Alis je prevazilaženje siromaštva materijala i ideja. Svojom širokom paletom ekološki zdravih proizvoda Alis konkuriše kvalitetom i cenom na domaćem i stranom tržištu. "BITI ZAJEDNO" je moto koji pretvara poslovne i razvojne izazove u nedvosmislenu korist za sve.
 • Misija Bussiness Academy: „Svet srećnih, bogatih i nezavisnih ljudi"


Strategija

Strategija je program koji definiše i pomoću kog se realizuju ciljevi organizacije, način na koji organizacija reaguje na okruženje tokom vremena. Njom se opredeljuje:

 • Odnos prema okruženju
 • Struktura poslovne kompetentnosti
 • Metode i brzina realizacije izabranih pravaca delovanja
 • Poželjni nivo i vrsta fleksibilnosti

 

Strategeia je reč grčkog porekla i znači - "kako se postaje general".

Vrste strategija (podela strategija)

Stragegije preduzeća delimo - Prema razvojnom potencijalu na:

 • Strategija ograničenog rasta (stabilizacije)
 • Strategija ekspanzivnog rasta
 • Strategija redukcije poslovanja i
 • Kombinovane strategije

Prema obuhvatu na:

 • Strategija za nivo preduzeća
 • Strategija za nivo poslovnih jedinica
 • Strategija za nivo poslovnih funkcija

Prema radikalnosti i karakteru promena na:

 • Prestrukturiranja
 • Preorijentacije
 • Revitalizacije

Prema odnosu prema konkurenciji na strategiju:

 • Napada
 • Frontalnu
 • Bočnu
 • Opkoljavanja
 • Mimoilaženja
 • Gerilskog ratovanja
 • Odbrane
 • Pozicionu
 • Bočnu
 • Preventivnu
 • Kontraofanzivnu
 • Mobilnu
 • Odbranu povlačenjem
 • Saradnje


Benčmarking (benchmarking)

Bench označava klupu, sedište, a Mark - oznaku, znak, potrebni standard, nivo. Bukvalan prevod reči Bench mark je reper, znak za nivelaciju pri merenju zemljišta. Prema Oxfordskom rečniku "Benchmark" predstavlja standard ili referentnu tačku, a prema Websterovom rečniku "standard kojim se ponekad može meriti".

Benčmark predstavlja sinonim za način identifikovanja standarda kojima se ocenjuje uspešnost menadžmenta jednog preduzeća. To je tzv. Buzzword - nova reč kojom se u savremenu teoriju menadžmenta uvodi opisivanje moćnog sredstva za unapređenje poslovanja preduzeća.

Sun Tzu je govorio "Ako poznajete svog neprijatelje i znate sebe ne trebate se bojati ishoda stotine bitaka". Da bi preduzeće opstalo u savremenim uslovima poslovanja mora da ima samo jednu alternativu - biti konkurentno! Benčmarking je danas sastavni deo strategije unapređenja poslovanja uspešnih kompanija. Njegova suština je biti "najbolji od najboljih".

Benčmark predstavlja  sistematski i kontinuiraniji proces merenja; proces kontinuiranog merenja i upoređivanja poslovnih procesa jedne organizacije u odnosu na poslovne procese lidera bilo gde u svetu radi dobijanja informacija koje će pomoći organizaciji da preduzme akciju za poboljšanje svojih performansi. On služi kao baza za poređenje. Omogućava da se identifikuju proizvodne i druge operacije u preduzeću koje treba poboljšati i ide mnogo dalje od tradicionalne analize konkurencije. Takođe, omogućava preduzeću da uči na osnovu iskustva drugih. Opisuje kako se dostižu izuzetne performanse.

Proces benčmarkinga

Proces benčmarkinga zahteva odgovor na pitanje: Šta treba da benčmarkujemo? Na ovo pitanje odgovor daje Top management preduzeća, kao i na sledeća:

 • Koga bi trebalo da benčmarkujemo?
 • Najboljeg u istoj branši?
 • Najboljeg od najboljih?
 • Kako mi obavljamo proces?
 • Kako oni obavljaju proces?

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:9


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: