Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Uvod u Microsoft PowerPoint 2010

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Grafički interfejs


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test grafički interfejs
- Grafički interfejs (PDF dokument)Microsoft Power Point 2010 je integralni deo Microsoft Office 2010 Suite paketa i namenjen je kako osnovnoj tako i naprednoj upotrebi prezentacija. Ovaj kurs će nas uvesti u osnovne veštine neophodne u svakodnevnom radu, kao što su: kreiranje i korišćenje pojedinačnih slajdova i kompletne prezentacije, rad sa grafikonima i dijagramima, itd. Microsoft Power Point 2010 je integralni deo svih edicija Microsoft Office 2010 izdanja, i to: Office Home and Student, Office Home and Business, Office Standard i Office Professional. Inače, sam program, ili bolje rečeno edicije Office 2010 je moguće instalirati na nekoliko vrsta operativnih sistema i to: Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP1, Wiindows 7, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 i noviji. Da bismo koristili i naučili sve mogućnosti ovog punokrvnog programa za prezentovanje kao prvi korak je neophodno da se upoznamo sa njegovim radnim okruženjem, alatima i opcijama, jednostavnije rečeno – grafičkim interfejsom.

Sam program je moguće pokrenuti (startovati) na nekoliko različitih načina, ali najčešće korišćeni način je klikom na prečicu programa na Start meniju, putanjom: Start menu -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Power Point 2010. Program možete pokrenuti i kreiranjem pripadajuće prečice na desktopu računara ako se program često koristi u svakodnevnom radu. Na sledećoj slici je dat primer pokretanja programa korišćenjem prečice na Start meniju...

 Slika 1.1.

 

Nakon pokretanja programa otvara se glavni prozor nudeći sve svoje mogućnosti i alate na lak i dostupan način prilagođen potrebama krajnih korisnika. Moram napomenuti da je omogućeno podešavanje radnog okruženja glavnog prozora programa prema ličnim potrebama korisnika, što dodatno olakšava i ubrzava rad sa samim programom i njegovim alatima. Glavni prozor programa se sastoji iz nekoliko celina i to: Ribbona, Quick Access toolbara, tabova, radne površine, status bara i pomoćnih alata za pregled, editovanje i štampanje dokumenata. Na slici je dat pregled celina Microsoft Power Point 2010 programa...

 Slika 1.2.

 

Šta je šta? Počećemo od celine Ribbon, koja predstavlja deo iznad radne površine u kom su prikazani najčešće korišćeni alati i opcije, logički grupisani na osnovu zadataka slične prirode koju bi trebalo da izvrše. U direktnoj su vezi sa tabovima, tako da, prilikom klika na određeni tab, u Ribbonu dobijamo pripadajuće alate tog taba, na primer: klikom na tab Insert, Ribbon nam daje prikaz alata namenjenih unosu različitog sadržaja u sam dokument kao što su slike, tabele, hiper-linkovi, grafikoni, slajdovi, i drugi. Svi imaju jednu zajedničku osobinu - omogućavaju unos i obradu dodatnog sadržaja u sam dokument. Na slici je dat primer izgleda Ribbon opcije...

 

 Slika 1.3.

 

Pošto su Tabovi u direktnoj korelaciji sa Ribbonom, prirodno je da sa njima nastavimo priču. Tabovi su smešteni odmah iznad Ribbona i grupisani su u logičke celine prema prirodi zadatka koje bi trebalo da izvrše, kao što smo ranije spomenuli. Na taj način je omogućeno da se svi dostupni alati koriste na najefektniji mogući način, olakšavajući rad i kretanje kroz opcije programa samih korisnika. Ima ih nekoliko i to: Home, Insert, Design, Transitions, Animations, Slide Show, Review, View. Postoji i tab Add-ins kog nema prilikom same instalacije programa, ali se pojavljuje prilikom naknadne instalacije nekog od dodatnih programa (na primer: Acrobat Professional i drugi) ili koda napisanog da izvršava određenu radnju prilagođenu potrebama korisnika ili kompanije. Na sledećoj slici je dat primer izgleda Tabova...

 

 Slika 1.4.

 

Klikom na Home tab u Ribbonu biće prikazani najčešće korišćeni alati za unos i obradu teksta i formatiranje dokumenta, pri čemu je izvršena podela po odeljcima i to: Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing i Editing. Moram napomenuti da je Home tab defoltni tab, što praktično znači da će prilikom svakog startovanja Microsoft Power Point 2010 programa  startovati sa alatima Home taba. Na slici je dat primer odeljaka Home taba...

 

Slika 1.5.

 

 • Odeljak Clipboard je namenjen radu prilikom kopiranja i prenošenja informacija
 • Odeljak Slides omogućava rad sa slajdovima prezentacije i njihovim predefinisanim izgledom.
 • Odeljak Font omogućava rad sa alatima namenjenim odabiru tipa fonta, njegove veličine, opcija i izgleda.
 • Odeljak Paragraph je namenjen alatima poravnanja, smer teksta u prezentaciji itd.
 • Odeljak Drawing je namenjen unosu različitih geometrijskih oblika u prezentaciju i rad sa istim
 • Odeljak Editing je namenjen radu sa tekstualnim sadržajem u smislu pronalaženja ili zamene delova ili celog teksta

 

Klikom na Insert tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za unos dodatnog sadržaja u samu prezentaciju, kao što su slike, tabele, grafikoni, simboli, itd. Takođe je izvršena podela na odeljke i to: Tables, Images, Illustrations, Links, Text, Symbols i Media. Na slici je dat primer odeljaka Insert taba...

 

Slika 1.6.

 

 • Odeljak Tables je namenjen unosu tabela u slajdove prezentacija
 • Odeljak Images je namenjen unosu fotografija i slika u slajdove prezentacija
 • Odeljak Illustrations je namenjen unosu dodatnih oblika i sličica u sam dokument
 • Odeljak Links je namenjen kreiranju hiper-linkova ka spoljnom ili unutrašnjem sadržaju
 • Odeljak Text je namenjen unosu tekstualnog sadržaja u slajdove prezentacija
 • Odeljak Symbols je namenjen radu sa specijalnim karakterima i matematičkim izrazima
 • Odeljak Media je namenjen radu sa audio/video sadržajima prezentacije

 

Klikom na Design tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za definisanje izgleda slajdova, pri čemu se omogućava korišćenje i kreiranje tema, margina, veličine papira i orjentacije papira, korišćenje pozadine slajdova itd. Podela na odeljke je urađena tako da sadrži: Page Setup, Themes, Background odeljke. Na slici je dat primer odeljaka Design taba...

 Slika 1.7.

 

 • Odeljak Page Setup je namenjen određivanju strukture prezentacije u smislu orijentacije papira, definsanja margina teksta, veličine papira itd.
 • Odeljak Themes je namenjen korišćenju predefinisanih ili kreiranju novih tema u smislu izgleda cele prezentacije.
 • Odeljak Background je namenjen definisanju izgleda pozadine pojedinačnih slajdova ili cele prezentacije

 

Klikom na Transitions tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za rad sa opcijama tranzicije između slajdova prezentacije i podešavanjima vezanih za njihovo prilagođavanje sopstvenim potrebama. Podela na odeljke je urađena tako da sadrži: Preview, Transition to this slide i Timing odeljke. Na slici je dat primer odeljaka Transitions taba...

 

Slika 1.8.

 

 • Odeljak Preview omogućava pregled korišćenih tranzicija u prezentaciji
 • Odeljak Transition to this slide omogućava definisanje i unos odgovarajuće tranzicije prema sopstvenim potrebama
 • Odeljak Timing omogućava definisanje okvira rada selektovane tranzicije

 

Klikom na Animations tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za rad sa efektima animacije objekata u okviru prezentacije, itd. Podela na odeljke je urađena tako da sadrži: Preview, Animation, Advanced Animation, Timing odeljke. Na slici je dat primer odeljaka Animation taba...

 Slika 1.9.

 

 • Odeljak Preview omogućava pregled korišćenih animacija u prezentaciji
 • Odeljak Animation omogućava definisanje i unos odgovarajuće animacije prema sopstvenim potrebama
 • Odeljak Advanced Animation omogućava dodatna prilagođavanja selektovane animacije
 • Odeljak Timing omogućava definisanje okvira rada selektovane animacije

 

Klikom na Slide Show tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za kontrolu prezentacije u smislu provere njenog izgleda i distribucije same prezentacije. Na slici je dat primer Slide Show tab odeljaka...

 

Slika 1.10.

 

 • Odeljak Start Slide Show omogućava korišćenje alata za pokretanje prezentacija
 • Odeljak Set Up omogućava podešavanje i prilagođavanje same prezentacije
 • Odeljak Monitors omogućava definisanje rezolucije monitora u kom će prezentacija biti predstavljenja

 

Klikom na Review tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni pomoćni alati za rad sa tekstualnim sadržajima, kao što su rečnik, komentari, provera pravopisa, itd.. Na slici je dat primer Review tab odeljaka...

 

Slika 1.11.

 

 • Odeljak Proofing omogućava korišćenje alata za proveru jezika, gramatike i pretragu
 • Odeljak Language omogućava prevod dokumenta na druge jezike
 • Odeljak Comments omogućava unos dodatnih komentara u prezentaciju
 • Odeljak Compare omogućava poređenje više različitih verzija iste prezentacije i njihovo prihvatanje ili odbacivanje

 

Klikom na View tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za pregled slajdova i prezentacija, korišćenje pomoćnih alata programa, kao i kreiranje dodatnih alata koji će omogućiti automatizaciju dela rada u Power Point 2010 programu. Na slici je dat primer View tab odeljaka...

 

Slika 1.12.

 

 • Odeljak Presentation Views omogućava promenu načina pregleda slajdova prezentacije
 • Odeljak Master Views omogućava rad sa master slajdovima prezentacije
 • Odeljak Show omogućava korišćenje pomoćnih alata programa
 • Odeljak Zoom omogućava uveličavanje prikaza slajdova
 • Odeljak Color/Greyscale omogućava definisanje tipa boje prezentacije
 • Odeljak Window omogućava rad sa prozorima Power Point 2010 programa
 • Odeljak Macros omogućava kreiranje i korišćenje makroa

 

Kao što sam već ranije spominjao, Ribbon je moguće dodatno prilagođavati sopstvenim potrebama i navikama. Prilagođavanje Ribbona se vrši tako što se desnim klikom klikne na prazno polje Ribbona a zatim iz padajuće liste odabere opcija Customize Ribbon. Do iste opcije je moguće doći i klikom na File tab, zatim klikom na Options i sa ponuđenih opcija odabrati Customize Ribbon. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 1.13.

 

Nakon klika na Customize Ribbon opciju pokrenuće se defaultni čarobnjak (prozor) u kom je moguće vršiti promene i Ribbon prilagođavati sopstvenim potrebama. Na slici je dat primer konfiguracionog prozora...

 Slika 1.14.

 

Kao što se iz primera vidi, moguće je menjati kako pojedinačne alate, tako i tabove i grupe. Da biste dodali ili uklonili neki alat sa određenog taba dovoljno je da ga obeležite (označite levim klikom) a zatim klikom na dugme Add ili na dugme Remove dodate ili uklonite sa određenog taba. U sledećem primeru ću opisati način kreiranja novog taba sa prilagođenim alatima i sopstvenim potrebama. U prvom koraku neophodno je kliknuti na dugme New Tab na Customize Ribbon prozoru, pri čemu se u desnoj koloni (Customize the Ribbon) pojavljuje novi tab. Primer je dat na sledećoj slici...

 Slika 1.15.

 

U sledećim koracima ga moramo reimenovati korišćenjem dugmeta Rename, a zatim i dodati alate koje će taj tab sadržati. Na primer, nazvaću ga Printing i u njega dodati alate vezane za štampanje dokumenata iz Power Point 2010 programa. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 1.16.

 

Nakon klika na Ok dugme program će kreirati novi tab sa navedenim nazivom, ali bez pripadajućih alata jer ih još uvek nisam definisao. Izgled novokreiranog Printing taba je dat na sledećoj slici...

 

Slika 1.17.

 

U sledećem koraku je neophodno da definišemo naziv grupe alata (odeljka taba) a zatim i da dodamo pripadajuće alate. Reimenovanje grupe odnosno odeljka radimo na isti način kao što smo to uradili sa reimanovanjem taba – obeležiti grupu, a zatim kliknuti na dugme Rename. Nakon unosa novog naziva, odabira željenog grafičkog simbola i klika na dugme Ok program će automatski uraditi promenu naziva grupe. U primeru naziv grupe će biti Print. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 1.18.

 

Da bismo dodali alate u novokreiranu grupu Print neophodno je da obeležimo grupu Print levim klikom u desnoj koloni prozora, a zatim obeležimo levim klikom željeni alat u levoj koloni prozora. Nakon toga neophodno je kliknuti na dugme Add da bi alat bio dodan u pripadajuću grupu. Postupak ponoviti za svaki alat koji želite dodati u kreiranu grupu. Na slici je dat priimer...

 

 Slika 1.19.

 

Nakon ovog koraka završili smo proces kreiranja novog taba, novog odeljka i pripadajućih alata. Novokreirani tab dodatno možemo pomerati levo ili desno na tab traci tako što ćemo koristiti dve dodatne strelice (smer gore – dole) sa desne strane Customize Ribbon prozora. Takođe, odčekiranjem željenog taba na istom prozoru uklanjamo ga sa tab trake, ali samo kao grafički prikaz, da bismo ga skroz uklonili neophodno je sam tab obeležiti i kliknuti na dugme Remove. Na slici je dat primer novog taba sa definisanim alatima...

 

Slika 1.20.

 

Quick Access toolbar je smešten u samom vrhu prozora Power Point 2010 programa sa njegove leve strane. Namena ove opcije je da sadrži alate kojima je moguće brzo pristupiti – samo sa jednim klikom. Tu su najčešće smešteni alati za čuvanje dokumenata, opcija povratka koraka unazad ili unapred kao i mogućnost njegovog dodatnog prilagođavanja tako što se dodaju često korišćeni alati ili uklanjaju oni za kojima ne postoji konstantna potreba. Primer izgleda Quick Access toolbara je data na sledećoj slici...

 

Slika 1.20.

 

Klikom na malu strelicu sa desne strane dobijamo dodatne mogućnosti prilagođavanja Quick Access toolbara, pri čemu je dovoljno čekirati neki od ponuđenih alata ili koristiti opciju Customize da bi oni postali vidljivi i upotrebljivi na njemu. Primer je dat na sledećoj slici...

 Slika 1.20.

 

Status bar je smešten sa donje strane glavnog prozora Power Point 2010 programa i namena mu je da prikaže informacije o korišćenim slajdovima, odnosno njihov broj u prezentaciji, itd. Primer Status bara je dat na sledećoj slici...

 

Slika 1.21.

 

Sa donje desne strane glavnog prozora Power Point 2010 programa dati su pomoćni alati za prilagođavanje pregleda samog dokumenta, kao i mogućnost njegovog uveličavanja. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 1.22.

 

Nakon ove lekcije smo se upoznali sa grafičkim interfejsom Power Point 2010 programa i njegovim mogućnostima. U sledećim lekcijama ćemo se detaljnije upoznati sa alatima i njihovim mogućnostima i kako da ih najbolje iskoristimo u svom svakodnevnom radu bez obzira na nivo korišćenja samog programa.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: