Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- ECDL - Microsoft Word 2010

Modul: Editovanje i formatiranje u Word-u 2010

Autor:

Naziv jedinice: Formatiranje dokumenta


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test formatiranje dokumenta
- Formatiranje dokumenta (PDF dokument)Kao što i sam naslov lekcije kaže, formatiranje dokumenta se odnosi na one postavke koje utiču na celokupan dokument. Opcije dostupne za formatiranje dokumenta su podešavanje stranica, pozadina stranica, itd. Alati se ne nalaze samo na jednom tabu, nego su rašireni na više njih (tab Insert, tab Page Layout, tab References, itd).

 

Margins

Prvi korak u formatiranju dokumenta su margine, odnosno granične linije, čija namena jeste da se omogući unos nekog sadržaja u dokument, ali samo između njih. Margine su definisane za sve četiri strane stranice dokumenta i svaku je moguće pojedinačno menjati ili prilagođavati. Na taj način je postignuto više stvari, poput standardizovanja izgleda svakog dokumenta, kao i tačnog definisanja prostora koje može biti fizički odštampano na papiru. Margine (Margins) je moguće menjati i prilagođavati svojim trenutnim potrebama klikom na dugme Margins na Page Setup odeljku. Klikom na dugme Margins dobijamo padajuću listu sa nekoliko predefinisanih opcija margina, pri čemu je dovoljno samo kliknuti na neku od ponuđenih da bi se ona i primenila na dokument. Tačne dimenzije margina je moguće videti uz svaku od predefinisanih opcija na padajućoj listi. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Da biste margine prilagodili svojim potrebama, neophodno je kliknuti na opciju Custom Margins na padajućoj listi sa opcijama predefinisanih margina, ili kliknuti na malu komandnu strelicu na donjoj desnoj strani Page Setup odeljka. Pokrenuće se novi prozor za definisanje postavki dokumenta, od kojih je prvi tab Margins. Primer je dat na sledećoj slici...

 

U datom prozoru imamo mogućnost definisanja svake margine pojedinačno, uvećanjem ili smanjivanjem. Moram napomenuti da postoje određeni limiti ispod kojih Word 2010 program neće prihvatiti čuvanje promena, a to su da minimalna vrednost leve i desne margine ne može biti ispod 0.32, odnosno 0.35 cm. Date vrednosti omogućavaju da se dokument pošalje na štampu.

 

Orientation

Sledeći korak je alat Orientation ili orijentacija papira u odnosu na unos sadržaja u njega. Postoje dve mogućnosti: Portrait (vertikalno okrenuta stranica) i Landscape (horizontalno okrenuta stranica). Da biste stranicu postavili u odgovarajući položaj, dovoljno je kliknuti na dugme Orientation, a zatim sa padajuće liste kliknuti na odgovarajuću opciju – Portrait ili Landscape. Dokument kreiran sa određenom orijentacijom papira će kao takav biti odštampan. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Size

Alat Size omogućava odabir odgovarajuće veličine papira na kom će dokument biti odštampan. Klikom na dugme Size dobijamo padajuću listu sa predefinisanim opcijama veličine papira. Ovaj alat nam omogućava da dokument možemo prilagoditi različitim veličinama papira, bez potrebe da to manuelno uradimo. Na padajućoj listi je dato dosta opcija, ali se najčešće koriste dve opcije, A4 i Letter. Ove opcije odgovaraju standardnom papiru veličine A4,a opcija Letter koristi se najčešće na američkom kontinentu i nešto je drugačijih dimenzija od A4 papira. Svaki računarski sistem današnjice prepoznaje ove dve opcije i automatski prilagođava štampu, tako da nema potrebe za korisničkom intervencijom. Papir podešen na opciju Letter će automatski biti prilagođen papiru A4 veličine i kao takav biti odštampan. Obrnuta situacija se takođe podrazumeva. Da biste koristili neku drugu veličinu dokumenta, dovoljno je kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona automatski bila i primenjena na dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Columns

Alat Columns nam omogućava unos teksta u više kolona, što nam daje bolju organizaciju i iskorišćenost prostora ako se određeni tekst kombinuje sa slikama ili nekim drugim sadržajem. Ovakav način unosa teksta je naročito korišćen od strane novinskih izdavača, mesečnika, itd. Da biste koristili ovaj alat dovoljno je da uradite odabir broja kolona koje želite kreirati klikom na padajuću listu Columns alata. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Klikom na opciju Two Columns (dve kolone) ona će automatski biti primenjena na dokument, a jedna od prvih promena koju možete zapaziti jeste podela rulera na dve celine, po jedna za svaku kolonu. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Tekst se unosi na uobičajeni način, a Word 2010 će automatski prepoznati da se koristi više kolona i prema tome prilagoditi unos teksta, odnosno sadržaja. Word 2010 će prvo unositi tekst do kraja prve kolone, a zatim će automatski preći u sledeću i sve tako, koliko god da ima kolona. Kada dođe do kraja poslednje kolone, Word će automatski preći na novu stranicu po istom principu. Veličinu i raspored pojedinačnih kolona moguće je prilagođavati svojim potrebama klikom na opciju More Columns na padajućoj listi alata. Tom prilikom se startuje novi prozor u kome je moguće preciznije definisanje veličine i pozicije određene kolone ili kolona. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Korišćenjem dostupnih opcija moguće je konfigurisati širinu svake pojedinačne kolone, razmak između kolona, definisati da sve kolone budu jednake širine, uneti vertikalnu liniju između kolona i definisati nivo primene – na ceo dokument ili određeni deo dokumenta. Primer dokumenta sa dve kolone je dat na sledećoj slici...

 

Breaks

Sledeći alat za konfigurisanje dokumenta je Breaks ili prekidi, odnosno prelazak na novu stranicu, novu kolonu, itd. Može se odnositi na stranice ili delove stranica. Omogućava nam da definišemo mesto prekida prema trenutnim potrebama, bilo da se radi o prekidima stranica dokumenta, prekidima kolona, prekidima teksta na određenoj stranici, na parno ili neparno numerisanim stranicama, itd. Alat je smešten na Page Setup odeljku i neophodno je kliknuti na malu strelicu pored samog alata da biste dobili mogućnost odabira opcije prekida. Na padajućoj listi alata je neophodno kliknuti na određenu opciju da bi ona bila i primenjena. Alat se koristi tako što se prvo klikne na mesto gde želimo da definišemo prekid, a zatim sa padajuće liste odaberemo odgovarajuću opciju da bi ona bila i primenjena. Primer opcija alata dat je na sledećoj slici...

 

Line Numbers

Alat Line Numbers omogućava nam da uz svaki red teksta bude dodeljen redni broj. Opcija je naročito korisna u novinarskom radu, jer im priroda posla nalaže da moraju imati napisan određeni broj redova teksta ili reči. Klikom na malu strelicu pored alata dobijamo dodatne mogućnosti korišćenja ove opcije u smislu kako želimo da redni brojevi budu primenjeni na dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Word 2010 će automatski dodeliti svakom novom redu novi broj, bez obzira na to da li je reč o jednoj ili više kolona. Takođe, možemo definisati da za svaku novu stranicu dodela rednih brojeva počne ispočetka. Klikom na Line Numbering Options opciju na padajućoj listi alata možemo dodatno konfigurisati korišćenje rednih brojeva. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Primer korišćenja alata u dokumentu je dat na sledećoj slici...

 

Hyphernation

Alat Hyphernation je namenjen automatskom unosu crtica u tekst. Nije po defoltu instaliran sa Office paketom, pa ga je neophodno dodatno instalirati, koristeći instalacioni disk programa. Opcije korišćenja alata su isključene (po defoltu), automatski i manuelno. Dodatne opcije alata je moguće konfigurisati klikom na opciju Hyphenation Options na padajućoj listi alata. Primer alata je dat na sledećoj slici...

 

Watermark

Alat Watermark nam daje mogućnost konfigurisanja vodenog žiga dokumenta i koristan je u situacijama kada želimo da zaštitimo vlasništvo dokumenta ili da dokumentu dodelimo određeni stepen važnosti ili poverljivosti. Naravno, može se koristiti i u reklamne svrhe radi popularizacije određene kompanije ili pojedinca. Alat se nalazi na Page Setup odeljku i klikom na pripadajuće dugme dobijamo padajuću listu sa koje možemo uraditi odabir tipa vodenog žiga. Dovoljno je kliknuti na neku od ponuđenih opcija da bi ona bila i primenjena. U situacijama kada želimo da koristimo određeni vodeni žig neophodno je kliknuti na opciju Custom Watermark na padajućoj listi. Pokrenuće se konfiguracioni prozor na kom je moguće definisati dodatne opcije vodenog žiga. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Kroz alat je moguće definisati da li će vodeni žig biti u vidu slike ili teksta, uneti željeni tekst ili sliku, odabrati tip pisma i veličinu, kao i definisati postavku vodenog žiga na dokumentu – kao dijagonalu ili horizontalno. Opcija Semitransparent omogućava prozirnost slike ili teksta na dokumentu.

 

Page Color

Alat Page Color daje nam mogućnost definisanja boje pozadine stranice ili definisanje određenih efekata kao pozadine. Klikom na dugme alata dobijamo paletu boja, pri čemu je dovoljno kliknuti na određenu boju da bi ona bila primenjena na dokument. U situacijama kada želimo definisati određeni efekat kao pozadinu stranice neophodno je kliknuti na opciju Fill Efects da bismo dobili konfiguracioni prozor kroz koji možemo kreirati određene efekte, kao što su primena dve boje, primena određenih obrazaca i tekstura, primena slike kao pozadine, itd. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Header, Footer i Page Number

Alati Header (zaglavlje), Footer (podnožje) i Page Number (broj stranice) smešteni su na tabu Insert u odeljku Header & Footer. Namenjeni su dodatnom prilagođavanju dokumenta, u smislu davanja dodatnih informacija o samom sadržaju dokumenta. Ne pripadaju direktno formatiranju dokumenta, ali to je opcija koja ih najbolje opisuje.

Header alat nam omogućava unos zaglavlja u dokument, pri čemu sadržaj može biti tekst, datum i vreme, slika. Prednost zaglavlja dokumenta ogleda se u tome što će uneti sadržaj biti automatski prikazan na svakoj stranici dokumenta. Da bismo konfigurisali zaglavlje neophodno je kliknuti na pripadajuće dugme, pri čemu ćemo dobiti listu sa predefinisanim opcijama. Dovoljno je kliknuti na neku od opcija da biste ih primenili. Primer je dat na sledećoj slici...

 

U situacijama kada želimo koristiti zaglavlje prilagođeno sopstvenim potrebama, neophodno je kliknuti na opciju Custom Header na padajućoj listi. Nakon klika pokrenuće se Header & Footer alat definisan kao zaseban tab Design na Ribbon traci. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Na novom tabu uključene su sve opcije ovog alata, pa je kroz njega moguće definisanje unosa sadržaja Headera, Footera i broja stranica, bilo da je reč o tekstu, datumu i vremenu ili slici, odnosno grafici. Klikom na pripadajuće dugme vršimo unos određenog sadržaja, tj. klikom na dugme Date & Time automatski ćemo uneti trenutno vreme i datum, klikom na Picture dugme dobijamo mogućnost odabira i unosa slike u Header ili Footer, itd. Svaka od opcija ima svoje mogućnosti do kojih dolazimo klikom na samu opciju. Takođe, prilikom definisanja Headera imamo mogućnost dodatnog konfigurisanja, u smislu razlike između prve i ostalih stranica, razlika između parnih i neparnih stranica, kao i mogućnost definisanja veličine zaglavlja, odnosno podnožja klikom na opcije Header from Top i Footer from Bottom. Na slici je dat primer definisanog Headera dokumenta...

 

Po istom principu vršimo konfigurisanje Footera, odnosno podnožja dokumenta, ali je neophodno kliknuti na pripadajuće dugme na Header & Footer tabu, Go To Footer. Klikom na dato dugme Word će automatski prikaz dokumenta prebaciti na dno stranice i omogućiti unos sadržaja u Footer polje. Footer može sadržati isti sadržaj kao i Header, odnosno dostupan je unos datuma i vremena, teksta, slika, itd. Na slici je dat primer unosa sadržaja u podnožje dokumenta...

 

Unos broja stranica vrši se klikom na Page Numbers dugme na Insert tabu ili korišćenjem Header & Footer taba, pri čemu je neophodno definisati poziciju na dokumentu (čitaj: u zaglavlju ili podnožju) gde će broj stranice biti i prikazan. Klikom na pripadajuće dugme dobijamo padajuću listu sa opcijama pozicioniranja broja stranice. Dovoljno je kliknuti na određenu predefinisanu opciju da bi ona bila i primenjena na dokument. Primer je dat na sledećoj slici...


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: