Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Razvoj biznis plana

Modul: Definisanje biznis plana

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Elementi biznis plana


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test elementi biznis plana
- Elementi biznis plana (PDF dokument) 

 

I  UVODNI DEO

 • Osnovni podaci o preduzeću: naziv, sedište, brojevi telefona, faksa, žiro-računa, pravni oblik organizovanja, obaveze u prometu sa trećim licima, vlasnička struktura kapitala, imena vlasnika sa procentom učešća u vlasništvu firme, imena menadžera i dr.
 • Sadržaj biznis plana - kratak prikaz osnovnih elemenata biznis plana: ciljevi biznis plana, kao i kratka argumentacija kojom se dokazuje da su ti ciljevi realni posmatrano sa aspekta mogućnosti preduzeća i zahteva tržišta i da njihova realizacija omogućuje značajne finansijske efekte.

 

II   OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

Opis poslovne aktivnosti preduzeća obuhvata:
Uopšteni prikaz proizvoda ili usluge, delatnost u kojoj se posluje, osvrt na privrednu granu kojoj se pripada, kratak istorijat firme, ciljevi i mogućnosti preokreta u poslovanju (ako postoje), jedinstvenost proizvoda ili usluge, pozicioniranje (SWOT analiza), politlika cena, menadžment, finansijska analiza (plan).

 

III   ANALIZA TRŽIŠTA I MARKETING PLAN

Analiza tržišta i marketing plan obuhvata:
Analizu novog proizvoda i/ili povećanja obima proizvodnje postojećeg asortimana i/ili nove tehnologije proizvodnje kao ciljeva preduzeća, analizu ciljnih tržišta (potrošača), veličinu tržišta i trendova, analizu konkurencije, procenu tržišnog udela, plan prodaje, marketing strategiju (promociju, reklamu).

Ocena tržišne pozicije obuhvata makro i mikro tržišnu analizu preduzeća, vezanu za dosadašnji razvoj. Makro tržišna pozicija podrazumeva višedimenzionalno sagledavanje aktuelnog tržišnog položaja preduzeća u domaćem i inostranom poslovnom ambijentu. To znači razmatranje i identifikovanje najznačajnijih performansi razvoja privrede zemlje, grane i grupacije kojoj pripada analizairano preduzeće. Mikro analiza aktuelne tržišne pozicije preduzeća podrazumeva: utvrđivanje veličine i strukture prodaje, identifikovanje najvažnijih  kupaca, najznačajnijih tržišnih područja, najvažnijih dobavljača, najvažnijih konkurenata, mogućih barijera ulaska na tržište.

Marketing plan je jedan od najvažnijih delova biznis plana. Marketing plan se usresređuje na potrošača i moguće načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe. Marketing plan je plan svih marketing aktivnosti u procesu  stvaranja i isporuke željenih proizvoda i pružanja usluga potrošačima. U tom smislu marketing planom se analiziraju i planiraju sve aktivnosti pridobijanja novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata preduzeća.
Marketing plan je instrument planiranja i organizovanja preduzetničkih resursa i kapaciteta kako bi se postigli marketinški ciljevi. Marketing planom se moraju utvrditi najizglednije poslovne prilike, te odrediti kako postići i zadržati poziciju na ciljnom tržištu.
Marketing plan u biznis planu treba da ostvari sledeće ciljeve:

 1. Da utvrdi potreba potrošača, što se postiže istraživanjem tržišta,
 2. Da odredi ciljna tržišta na kojima će preduzeće da posluje,
 3. Da utvrdi konkurentske prednosti preduzeća i na tim prednostima definiše tržišnu (marketing) strategiju i pomogne u izboru optimalne kombinacije karakteristika proizvoda, cena, kanala distrubucije i promocije (marketing mix) kako bi preduzeće odgovorilo potrebama i željama kupaca.

U marketing planu se planira ko će činiti šta, kada, gde i kako, a sve u cilju pristupanja ciljnom tržištu.

Pri izradi biznis plana sa aspekta marketinga potrebno je:

 1. odrediti tržište, geografski prostor, veličinu, odnos ponude i tražnje, način razmene, segmentaciju tržišta, profil ciljnih kupaca i tržišta koje će se opsluživati,
 2. definisati i opisati ciljne grupe i obezbediti podatke o njihovim demografskim, psihološkim i biheviorističkim karakteristikama i kupovnim navikama,
 3. razviti strategiju pozicioniranja preduzeća i proizvoda na tržištu,
 4. definisati marketing miks (program nastupa na tržištu),
 5. opisati proizvod ili uslugu kao predmet ponude sa konkretnim konkurentskim prednostima,
 6. identifikovati i opisati konkurenciju (diferentnu prednost - da li potiče od patenata, autorskih prava, marke ili kvaliteta proizvoda/usluge),
 7. sastaviti i prezentovati marketing plan.

 

IV PROIZVODNI PLAN

Proizvodni plan obuhvata:
Plan fizičkog obima i strukture proizvodnje, analizu lokacije i faktora koji utiču na izbor lokacije, potrebe proizvodnje (oprema i sredstva), dobavljače i transport, radnu snagu, troškove proizvodnje, plan troškova, projekciju potrebnog kapitalnog ulaganja, istraživanje tehničkih rezultata i istraživanje dodatne pomoći.

Plan proizvodnje treba da obuhvati, analizu osnovnog proizvodnog programa (odlike proizvoda i asortiman) i glavnih karakteristika proizvodnog procesa, izbor tehnologije i potrebne opreme, identifikovanje glavnih proizvođača i isporučioca opreme, analizu mogućih načina rešavanja različitih tehničkih zahteva (električna energija, vodovod i kanalizacija, otpadne materije i dr.) vezanih za primenu izabrane tehnologije,  procenu potrebe korišćenja postojećih ili izgradnje novih objekata na postojećoj ili novoj lokaciji, identifikovanje potrebnih repromaterijala i mogućih dobavljača za realizaciju predviđenog programa proizvodnje, kao i iskazivanje nivoa potrebnih investicionih ulaganja.

 

V   MENADŽMENT PLAN

Jedan od najvažnijih segmenata biznis plana je onaj u kojem ćemo predstaviti sebe i ljude sa kojima radimo. Ideja za posao kao i tehnologija kako je sprovesti mogu da budu savršene, ali ako ne ubedimo investitore da mi tj. naš tim to možemo da ostvarimo - ništa od ulaganja.

Menadžment plan je deo biznis plana gde treba prikazati detaljne podatke o vlasniku i menadžerskom timu čija su imena i zanimanja pomenuta na prvim stranama biznis plana. Ovde treba dati više detalja o vlasnicima, njihovoj karijeri, stručnosti i stečenom iskustvu. Takođe, treba identifikovati menadžerski tim, njihove sposobnosti, obrazovanje, napredovanje u karijeri i stečeno iskustvo. Menadžment planom treba definisati osnovne zadatke i poslove, najznačajnije funkcije, predvideti neophodne izvršioce, njihove nadležnosti, prava i obaveze.

 

VI   SWOT ANALIZA

SWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se biznis u potpunosti definiše u okviru faktora koji maju najviše uticaja na poslovanje. Ovo predstavlja veoma jednostavan i poznat način identifikacije ključnih osobina i komunikacije s različitim osobenostima.

Prvo je potrebno da pronađete jake i slabe strane preduzeća (unutrašnje osobine i sposobnosti Vašeg biznisa), a zatim identifikujete šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije). Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrat od četiri polja u kojima se definiše svaki od ova četiri faktora.

 

VII FINANSIJSKA ANALIZA

Finansijska analiza je poslednji segment biznis plana jer treba da sintetizuje i uskladi sve neutralno iskazane materijalne planove iz prethodnih segmenata i od njih napravi finansijsku celinu. Cilj finansijskog planiranja je održavanje trajne finansijske stabilnosti i dugoročne ekonomske solventnosti i nezavisnosti.
Finansijska analiza pokazuje iz kojih izvora se finansira poslovanje, koliko je novca neophodno preduzeću za započinjanje biznisa i poslovanje, koliki su prihodi preduzeća, troškovi, dobit i da li je preduzeće likvidno.

Finansijski plan je najznačajniji i najsloženiji deo biznis plana. On pokazuje finansijsku opravdanost ulaska u biznis. Obuhvata analizu: (početnog) bilansa stanja,  (početnog) bilansa uspeha,  izvora finansiranja investicija, potrebnih resursa za realizaciju biznis plana, finansijske projekcije prihoda i rashoda, bilans gotovinskog toka (cash flow), projekcije bilansa stanja i bilansa uspeha, finansijske indikatore.

 

VIII DODACI I PRILOZI

Dodaci iprilozi obuhvataju:

 1. statističke podatke (tabele, grafikoni...)
 2. rezultate izvršenih istraživanja (ankete, upitnici...)
 3. kataloge, reklamne materijale
 4. Cenovnike
 5. polise osiguranja
 6. menadžerske ugovore
 7. ugovore o zaključenim izvoznim poslovima


ZAŠTO BIZNIS PLAN?

 1. Biznis plan daje pravac koji treba pratiti.
 2. Dobar biznis plan je mapa koju treba pratiti.
 3. Samim preduzetnicima daje monogo podataka, potvrđuje  poslovnu ideju ili je opovrgava.
 4. Biznis plan daje poslovnim partnerima, investitorima brz uvid u ideju, što im omogućava da lakše odluče da li će ostvarivati saradnju sa određenom firmom, tj. investirati u posao.

KAKAV MORA BITI BIZNIS PLAN?

 1. Da ima kratke, ali jasne recenice.
 2. Sažet, ali dovoljno jasan.
 3. Da sadrži dokumenta koja potkrepljuju činjenice koje ste naveli u njemu.

FAZE U IZRADI BIZNIS PLANA

 1. Sastaviti kostur biznis plana, tj. dati segmente koje ćete imati u planu.
 2. U skladu sa segmentima pisati plan, eventualno promeniti sadržaj, ako se pojavi neki novi  segment ili nemate neki koji se navodi..
 3. Pisati rezime po završetku pisanje biznis plana. U rezime se stavljaju najvažnije recenice, zaključci i ocene.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: