Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Transformacija vektorskih putanja i objekata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Distorzija vektorskih objekata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test distorzija vektorskih objekata
- Distorzija vektorskih objekata (PDF dokument)Liquify alatke su grupisane zajedno u Tool Box-u, u delu sa alatkama za transformaciju. Kriju se iza Width Tool (alatke koja deformiše samo oivičenja tj. Stroke) i u njih spadaju:

 • Warp Tool
 • Twirl Tool
 • Pucker Tool
 • Bloat Tool
 • Scallop Tool
 • Crystallize Tool
 • Wrinkle Tool

 

                                           


Svaka alatka na specifičan način daje mogućnost da izobličite objekat, prevlačeći kursor miša preko njega. S obzirom na to da tu deformaciju radite na mestima preko kojih „bojite" četkom jedne od alatki, možete podešavati i veličinu te četke i time uticati na veću ili manju površinu u okviru objekta koji deformišete. Veličinu menjate tako što držite Alt na tastaturi dok je aktivna izabrana alatka, i potom prevlačeći miša utičete na veličinu četke. Kao i uvek, ukoliko želite da četka ima pravilan kružni oblik, morate držati Shift+Alt dok prevlačite mišem po radnoj površini i određujete joj novu veličinu.

Samo na selektovanim objektima će doći do deformacije kada primenjujete jednu od Liquify alatki. Ukoliko dva puta kliknete na ikonicu alatke u Tool Box-u, otvorićete njen Dialog Box za specifikaciju određenih parametara u njenom radu.

 

           


Global Brush Dimensions - odnosi se na izgled i veličinu četke. Ukoliko koristite tablet za crtanje osetljiv na pritisak olovke, čekirajte Use Pressure Pen opciju. Sve promene na četki će uticati na svaku od alatki iz Liquify grupe.

Warp Options - je u slučaju ako ste kliknuli dva puta na Warp ikonicu alatke. U ovom delu će inače biti zasebna opcija svake od izabranih alatki. Ovde možete podesiti Detail i Simplify parametre, koji će važiti samo za tu alatku.

Show Brush Size - kada je štiklirana ova opcija, u toku promene parametara, videćete izgled četke koju formirate.

Na slici možete videti kakav efekat distorzije ima svaka od alatki.

 

                                     


Distorzija uz pomoć opcije Envelope Distortion

Veću kontrolu nad distorzijom možete imati kada objektu dodate mrežu na osnovu koje vršite krivljenje. Postoje tri različita metoda Envelop Distortion opcije, koje možete naći komandom Object > Envelop Distort:

 • Make with Warp...
 • Make with Mesh...
 • Make with Top Object


Svaka od komandi nudi nešto drugačiji pristup distorziji i ima svoje prednosti. Kada ih naučite, znaćete koja je najprikladnija za korišćenje u raznim slučajevima obrade i transformacije objekata.


Make with Top Object

Objekat koji je selektovan, a koji je u hijerarhiji postavljen na vrh, postaje Envelope (okvir krivljenja) i svi selektovani objekti se transformišu kako bi stali u okviru njega. Da biste ovo uspeli, učinite sledeće korake:

1. Napravite oblik koji želite da bude Envelope tj. u čijem okviru će se transformisati ostali objekti (na slici je to krug).
2. Napravite objekte koje želite da vidite u okviru Envelop-a (to bi na slici ispod bile zvezdice). S obzirom na to da ste ih napravili posle Envelope-a, oni su sada u hijerarhiji stavljeni preko njega i zato selektujte opet prvi napravljeni objekat koji ste namenili kao Envelope i stavite ga na vrh u hijerarhiji komandom Object > Arrange > Bring to Front (Shift+Ctrl+]).
3. Selektujte sada sve objekte, kako Envelop tako i one koje će se pojaviti u okviru njega, i pokrenite komandu Object > Envelope Distort > Make with Top Object ili to uradite tastaturnom prečicom Alt+Ctrl+C.

 

                         Izgled selekcije pre i posle primene Make with Top Object transformacije


Primetićete da je došlo do promena i da se sada Envelope objekat više ne vidi jer je on postao odredište u okviru kojeg smo postavili i transformisali ostale objekte. Izgled i oblik vašeg Envelope objekta možete dodatno podešavati Direct Selection alatkom, isto kao što ste to radili sa vektorskim oblicima i njihovim tačkama usidrenja. Izaberite određeni Anchor Point Envelope objekta, podešavajte ga, izmeštajte, itd. Osim što možete uređivati sam Envelope, to isto možete raditi i sa već deformisanim objektima u njemu (Envelope Contents), i to tako što ćete imati stanje njihovih vektorskih putanja pre transformacije, a potom vršiti na njima standardnu obradu. Iz uređenja Envelope-a na uređenje unutrašnjih objekata prebacićete se komandom Object > Envelope Distort > Edit Contents ili tastaturnom prečicom Shift+Ctrl+P.

 

Na levoj strani je Bounding Box za uređenje Envelope-a, a na desnoj je Bounding Box kao i tačke usidrenja svih zvezdica koje se nalaze transformisane u Envelope-u


Sve što uređujete u oviru prikazanog stanja putanja pre transformacije tih objekata prebacivanjem u Envelope, biće direktno promenjeno u rezultujućem efektu. U okviru kontrolnog panela (Control Panel) će se, kada radite sa Envelope mrežama, pojaviti dve ikonice na početku - Edit Envelope i Edit Contents - kojima možete da se prebacujete između sređivanja Envelope mreže i objekata u njoj. Ovaj način transformacije je veoma koristan ukoliko određene objekte ubacujete u perspektivu.


Make with Mash

Kada koristitie ovu opciju, Illustrator će napraviti Envelope mrežu, zbog čega ne morate vi da izaberete koji će to objekat biti. Oblik koji će napraviti je pravougaoni, i u prvom trenutnku nećete, kao u prethodnom slučaju, odmah videti transformaciju selektovanih objekata kojima ste Make with Mash primenili. Envelope mrežu koju ste stvorili sada možete uz pomoć njenih tačaka usidrenja kriviti, praviti joj novi oblik... Time ćete automatski deformisati selektovane objekte u njoj. Da biste ovo uspeli, učinite sledeće korake:

1. Izaberite jedan ili više objekata u oviru dokumenta. Korisno bi bilo da ih grupišete kako biste ih kasnije lakše izabrali.
2. Aktivirajte komandu Object > Envelope Distort>Make with Mash.

 


3. Otvoriće se njen Dialog Box u kojem možete uneti željeni broj redova i kolona vaše Envelope mreže. Ovaj broj nije od preterano velikog značaja s obziorm na to da ćete moći da u okviru mreže sami dodate tačke usidrenja, u ovom slučaju mrežne tačke, gde god želite u okviru njene putanje. Što više budete imali kolona ili redova, imaćete i veću kontrolu nad njenom transformacijom, kao i objekata u njoj.

 

                                     

4. Osim sa Add Anchor Point alatkom, nove tačke (u ovom slučaju cele redove ili kolone) možete dodati preko Mesh Tool alatke koja se nalazi u Tool Box-u. Uz pomoć ove alatke, kao i uz pomoć Direct Selecion Tool-a sada možete izmeštati i podešavati svaku Mash tačku usidrenja.

 


Mash Tool   vam pomaže da dodate ceo novi red ili kolonu tako što ćete kliknuti bilo gde između dva već postojeća reda/kolone, i potom, ukoliko želite red, prevući kursor na dole/gore, a ukoliko želite kolonu, prevucite levo/desno. Ako pomoću nje želite da dodate tačku usidrenja, samo kliknite jednom na mesto gde je dodajte u okviru putanje, dok ćete držeći Alt oduzeti tačke koje vam nisu potrebne klikom na njih.


Make with Warp

Ova opcija za deformaciju izabranih objekata u novoformiranoj Envelope mreži je skoro ista kao prethodna, s tim što ćete umesto pravougaone početne mreže Envelope-a, koju ste malopre imali, sada moći da definišete početni izgled te mreže jednom od opcija Warp Efekta.

Napomena: Sa Warp Effect-om ste se sigurno susretali, ukoliko ste prethodno koristili Adobe Photoshopt. Stoga će vam način rada Make with Warp biti poznat.

Aktiviranjem ove komande pojaviće se njen Dialog Box u kom ćete moći da:

 

 

 •  Style - izaberete stil krivljenja Envelope mreže iz padajućeg menija Style i to da li će biti horizontalna ili vertikalna orijentacija.

 

                                         

 

 • Bend - podesite količinu krivljenja u procentima (vrednost 0% znači da krivljnje ne postoji, 100% je maksimalna zakrivljenost u jednom smeru, dok je -100% maksimalna u drugom)
 • DistortHorizontal - količina horizontalnog krivljenja Envelope mreže.
   
 • DistortVertical - količina vertikalnog krivljenja Envelope mreže. 


Opcije za distorziju Envelope mreže

Dešavaće se da se neki objekti ne uklope planiranu u okviru mreže Envelope, ili da celokupnoj transformaciji treba mnogo više vremena za završetak operacije od uobičajenog. Zahtevnije vrste ispuna i efekata (koje ćemo pominjati kasnije, poput gradijenta, Live Effects, tekstura itd.) se čak ne transformišu uopšte, dok će neke manje kompleksne biti transformisane, ali ne u potpunosti. U tom slučaju, izaberite svoju mrežu Envelope i aktivirajte njene opcije komandom Object > Envelope Distort > Envelope Options...

Otvoriće se Dialog Box sa ponuđenim parametrima za podešavanje:

 

                           

 

 •  Raster - ukoliko u okviru mreže imate rastersku grafiku, možete podesiti opciju nazubljivanja piksela (Anti-Alias). U tom slučaju će Illustrator piksele uraditi lepše i uglačanije na krajevima, ali će i sam proces tog rada trajati nešto duže. Ukoliko imate neku amorfniju Envelope mrežu ili rasterizovzovanu grafiku, možete „zaštititi" Clipping Mask-ok ili transparentnim Alpha Channal-om (Clipping Maske ćemo obrađivati u jednoj od narednih lekcija).
 • Fidelity - u toku transformisanja selektovanih objekata u izgled zadate Envelope mreže, Illustrator može da nanese vašoj grafici manje ili veće promene kako bi ih stavio u mrežu. Velika vrednost unete u Fidelity će onemogućiti Illustrator da nanosi te promene, čime je rezultat iako iskrivljen, najbliži početnom izgledu. Ukoliko unesete manju vrednost, dajete Illustrator-u slobodu u tome koliko će menjati izgled vaše selekcije kako bi to uklopio u mrežu.
 • DistortAppearance - svi efekti koje ćemo nešto kasnijeobrađivati ili raznorazne ispune i oivičenja, biće takođe transformisani sa vašim objektom kada je ova opcija štiklirana. Ukoliko nije, biće izvršena samo na vektorskim putanjama objekata.
 • Distort Linear Gradient - ukoliko objekat koji unosite u Envelope mrežu sadrži linearni gradijent, gradijent po Default-u neće biti transformisan i zato ovu opciju morate štiklirati ukoliko to želite.
 • Distort Pattern Fill - ukoliko objekat koji unosite u Envelope mrežu sadrži ispunu u obliku teksture, tekstura po Default-u neće biti transformisana i zato ovu opciju morate štiklirati ukoliko to želite.


  

Metamorfoza dva objekta uz pomoć Blend alatke

Metamorfoza u Illustrator-u je prelaz iz jednog oblika u drugi dobijanjem novih tzv. prelaznih oblika između. Prelazni oblici se nalaze između dva zadata oblika za metamorfozu (Key Objects).

 

                  


Do ove operacije možete doći izborom alatke Blend Tool   (W) ili iz padajućeg menija Object > Blend > Make čija je tastaturna prečica Ctrl+Alt+B. (Napomena: u ovom slučaju Illustrator sam bira objekat koji je u hijerarhiji redosleda na dnu i vrši metamorfozni prelaz na osnovu sledećeg iznad.)

Alatkom ćete imati veću kontrolu nad objektima među kojima želite na napravite metamorfozu. Selektujte objekat od kojeg želite da metamorfoza krene, potom izaberite Blend Tool iz ToolBox-a ili kliknite na W. Kliknite na određeni Anchor Point selektovanog objekta odakle želite da krene metamorfoza, a potom kliknite na sledeći objekat. Stvoriće se prelazni objekti koji će opisati metamorfozu između dva izabrana objekta. Ukoliko želite da nastavite dalje, kliknite na treći objekat, četvrti, itd. Obratite pažnju na to gde ćete da kliknete mišem na sledeći izabrani objekat do kojeg pravite prelaz, jer ako izaberete prvi Anchor Point na vrhu objekta, a drugi na dnu, prelazni objekti će biti rotirani. Najpravilniji izgled dobićete klikom na centralne tačke objekata.

 

                  

 
Po dobijenom rezultatu i dalje možete da utičete na njihov izgled i da ih uređujete. Izaberite Direct Selection Tool (bela strelica) i sa njom odaberite objekte na osnovu kojih ste pravili metamorfozu (Key Objects). Tada im možete menjati poziciju, oblik, ispunu, oivičenje... i šta god da izmenite, to će direktno uticati i na prelazne objekte. Prelazni objekti se ne mogu selektovati niti uređivati sve dok ih ne oslobodite iz metamorfoze i od njih napravite zasebne objekte klikom na komandu Object > Blend > Expand. No pre nego što to uradite, možete dodatno podešavati izgled metamorfoze i prelaznih objekata iz opcija koje pokrećete komandom Object > Blend > Blend Options...

 

                            


U otvorenom Dialog Box-u sada možete iz padajućeg menija Spacing podesiti (dok vam je metamorfoza još uvek bila selektovana):

 • Smooth Color - da metamorfoza bude samo u vidu pretapanja boja, tako što Illustrator napravi što veći broj prelaznih objekata,
 • Specified Steps - broj prelaznih objekata,
 • Specified Distance - distancu među prelaznim objektima.


Orientation - određuje ugao rotacije prelaznih objekata. Prvom opcijom Align to Page svi će biti paralelni bez ikakove rotacije čak i ako je putanja kriva ili okrugla, dok će u slučaju kada izaberete Aligh to Path, svaki objekat biti pod uglom pod kojim je zadata putanja za metamorfozu, što može značiti da će svaki od njih biti manje ili više zarotiran.

Putanja (Path) koja povezuje prvi selektovani objekat (Key Object) sa ostalim u koje prelazi metamorfozom, može se uređivati kao i svaka druga putanja u Illustrator-u, koristeći Direct Select Tool ili Pen Tool. Možete i da napravite sami putanju po kojoj će se odvijati metamorfoza i dodati je postojećoj metamorfozi komandom Object > Blend > Replace Spline, ali prethodno selektujte i novonapravljenu putanju i celokupnu metamorfozu koju naravno niste još uvek oslobodili u slobodne objekte (Expand). Možete promeniti redosled objektima komandom Object > Blend > Reverse Spline ili da okrenete redosled poređanih objekata u hijerarhiji komandom Object > Blend > Reverse Front to Back.

Kao što smo već rekli, oslobađate ih i od njih pravite zasebne objekte komandom Expand, dok ćete se pokretanjem komande Release, osloboditi svih prelaznih objekata i vratiti na početno stanje.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: