Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Ekonomika i organizacija poslovanja

Modul: Upravljanje i organizovanje preduzeća

Autor: Goran Mitić

Naziv jedinice: Definisanje poslovne aktivnosti i strategija razvoja preduzeća


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test definisanje poslovne aktivnosti i strategija razvoja preduzeća
- Definisanje poslovne aktivnosti i strategija razvoja preduzeća (PDF dokument)Planiranje

Planiranje je osnovna faza procesa upravljanja. Planiranje predstavlja formulisanje ciljeva i načina njihovog ostvarenja, odnosno, predstavlja pre svega, izbor ciljeva i određivanje načina njihovog ostvarenja.

Rezultat procesa planiranja su planske odluke a ciljevi su osnovna planska odluka. Ostale planske odluke služe ostvarenju ciljeva. Glavne planske odluke su: strategija, biznis plan i projekat. Planiranje je proces, promene se stalno dešavaju, pa je i planiranje kontinualan proces.

 

Planiranje, ciljevi i poslovna aktivnost preduzeća

Pre organizovanja, vođenja i kontrole, menadžeri moraju da planiraju kako bi za definisanu misiju i viziju, odredili glavne pravce delovanja koji definišu šta je potrebno uraditi, kada, kako i ko da uradi.

Planiranje ne samo da je primarna, ono je i suštinska, odnosno, faza koja pokriva najveći broj aspekata strategijskog menadžmenta.

Svako preduzeće ima misiju. Misija je opšti cilj preduzeća. Iz misije se izvode vizije, ciljevi i druge planske odluke. Da bi ostvarilo misiju preduzeće planira svoje akcije. Rezultat procesa planiranja su planske odluke. Ciljevi predstavljaju jednu od najvažnijih planskih odluka. Ciljevi predstavljaju željeno stanje ili nivo aktivnosti prema kojoj je celokupna aktivnost preduzeća usmerana. Oni su orijentiri u kretanju.

Svako preduzeće ima veliki broj poslovnih ciljeva koji utiču na poslovnu aktivnost preduzeća. Neki od njih su: diversifikacija rizika, ekonomska efikasnost, rentabilan rast i tržišno učešće.

 

Razvojna politika

Poslujući u promenljivoj sredini, preduzeće reagujući na izazove iz okruženja menja svoju veličinu, strukturu i unutrašnju konfiguraciju. Razvoj tržišta, tehnologije i nauka o preduzeću, omogućavaju i zahtevaju prilagođavanje veličine, strukture i načina upravljanja.

Težeći da uskladi svoju veličinu, strukturu delatnosti, tehnološke mogućnosti i upravljanje sa tržišnim, ekonomskim i organizacionim kriterijumima, preduzeće dolazi u situaciju da:

 • povećava obim postojećeg poslovanja (ekspanzivan rast)
 • širi (diversificira) svoju delatnost (da bi osiguralo više izvora za ostvarivanja profita)
 • samostalno pokreće i realizuje nove razvojne projekta
 • pripaja, udružuje se, kupuje ili preuzima druga preduzeća
 • stupa u strategijske poslovne veze sa drugim preduzećima
 • kroz transformacione i procese prestrukturiranja osamostaljivanjem, prodajom ili napuštanjem delova poslovanja, razmenom akcija i sl, preuređuje makro organizacionu strukturu i stil upravljanja

 

U pitanju su promene koje treba da dovedu do optimiziranja veličine delova poslovanja. Preduzeće teži da se osposobi i da sa faktorima uspeha, efektivnije ostvari svoju misiju, tj. iskoristi šanse i izbegne opasnosti (pretnje) koje nastaju sa promenama.

Strategije preduzeća i njegove veze sa okruženjem, mogu da variraju od fleksibilne organizacione strukture, kooperacije, zajedničkog optimiziranja i nastupanja do dominacije okolinom.

 

Izbor razvojne strategije preduzeća

Analiza poslovnog ambijenta i predviđanje faktora koji će uslovljavati konkurentsku strukturu je prvi korak u utvrđivanju razvojnih mogućnosti preduzeća. Dinamika tržišnih i društvenih faktora dovodi do toga da postojeće (privredne i vanprivredne) grane imaju promenljivu atraktivnost, pa se savremeno preduzeće pojavljuje kao dinamični preduzetnik koji svoje resurse (kadrovske i finansijske) usmerava zavisno od atraktivnosti pojedinih područja privređivanja. Tako, prilikom analize svojih razvojnih mogućnosti, preduzeće danas odgovara na pitanje u kojim delatnostima treba da bude, a ne kao nekad u kojem području delatnosti treba da bude.

Okvir za opredeljivanje razvojnog ponašanja treba da bude zasnovan na predviđanju šansi odnosno opasnosti koje se javljaju u okruženju i utvrđivanjem mogućnosti razvoja internih sposobnosti preduzeća. Cilj je da se istraže uslovi neophodni da bi se uspostavio balans između eksternih šansi i internih mogućnosti koji treba da:

 • omogući nesmetan nastavak poslovanja
 • omogući nove šanse za rast i razvoj preduzeća
 • stvara pretnju postojećem obimu, vrsti i načinu poslovanja preduzeća

 

Način i brzina kojima će preduzeće reagovati na određene izazove je uslovljeno:

 • stepenom do kojeg je ono u stanju da iste sagleda
 • intenzitetom potreba za reagovanjem 
 • mogućnošću da na iste reaguje blagovremeno

 

U pitanju je mogućnost preduzeća da uz pomoć informacionog sistema, blagovremeno i na pravi način otkrije šanse i opasnosti i sklonost preduzeća da «pliva ispred struje» (preaktivistička orijentacija preduzeća) odnosno, da se blagovremeno prilagodi i/ili da inicira nove tržišne i tehnološke trendove - preusmerava struju.


Analitički okvir za izbor razvojnih strategija

Analitički okvir za izbor razvojnih strategija mora da uvažava:

 • potrebu da preduzeće opslužuje tržišta različitih profila rasta
 • mogućnost ostvarivanja zadovoljavajućeg tržišnog učešća na svakom od tržišta
 • dalji razvoj šansi i opasnosti i uslova koji se zahtevaju za uspeh na svakom području poslovne aktivnosti.

 

Pri izboru razvojne strategije preduzeće mora da nastoji da usaglasi svoje razvojne mogućnosti i intentitet izazova (pretnji) koje se formiraju u okruženju. Osnovna strategija mora da odrazi i kombinuje osnovne interese koji uzimaju u obzir jake i slabe strane preduzeća.

 

Okvir za izbor razvojne strategije

Moguć okvir za izbor razvojne strategije preduzeća dat je na sledećoj tabeli gde koordinate pokazuju područja interesa odnosno svrha razvojne strategije opredeljuje aktivnost pojedinih pravaca rasta.

 

Slika 1: Okvir za izbor razvojne strategije

 

Oslanjajući se na dve ključne promenljive: svrhu strategije i atraktivnost metoda rasta, moguće je identifikovati 4 strategijske opcije za pravac rasta:

 • strategije koje podrazumevaju da se slabosti prebrode uz oslanjanje na interni metod rasta
 • strategijske pravce rasta ako preduzeće želi da prebrodi slabosti uz oslanjanje na eksterni metod rasta
 • orijentaciju na jačanje učešća na tržištu na osnovu internih prednosti
 • orijentacija preduzeća na maksimiziranje prednosti kroz eksterni metod rasta

 

Okvir za izbor strategije

Okvir za izbor razvojne strategije mora da usaglasi ciljeve i mogućnosti preduzeća uz dejstvo faktora okruženja. Razvojna strategija treba da omogući preduzeću da tokom svog životnog veka na vreme koristi šanse za svoj rast.

Izbor razvojne strategije mora biti u vezi sa potencijalom tržišta i mogućnostima preduzeća da prebrodi kritične faktore uspeha koji važe u pojedinim granama. Poželjno je da se oslanjajući se na koncepte analize i predviđanja obezbedi kombinacija pravaca, metoda i tempa rasta koja će omogućiti zdravo razvojno ponašanje tj. ono koga prati stalno povećanje profitabilnosti preduzeća.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: