Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Razvoj biznis plana

Modul: Definisanje biznis plana

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Biznis plan - definicija


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test biznis plan - definicija
- Biznis plan - definicija (PDF dokument) 

Uvod

Biznis plan je jedna od najpopularnijih kategorija menadžmenta u našoj privredi poslednjih godina. Popularnost biznis plana je kreirana spolja. Ona, uglavnom nije posledica uverenosti naših menadžera i preduzetnika u njegovu korisnost, već je rezultat zahteva kreditora upućenih potražiocima zajmova. Tako, biznis plan postaje osnovni pregovarački akt u obezbeđenju finansijskih sredstava. Međutim, biznis plan je mnogo više.

Svakako, prva asocijacija pri pomenu biznis plana je preduzetništvo. Reč je, kako o eksternom preduzetništvu, odnosno o preduzetništvu u maloj privredi koje ima otelotvorenje u sintagmi »mala i srednja preduzeća«, tako i o internom preduzetništvu.

Naime, realizacija preduzetničkog poduhvata nosi sa sobom brojne izazove. U slučaju da se ovi izazovi ne razmotre (u vidu biznis plana), povećava se verovatnoća da se čitav poduhvat pretvori u neuspelu poslovnu avanturu. Zato je cilj izrade biznis plana da se pre početka realizacije ideje, ocene svi relevantni aspekti poslovanja, utvrdi isplativost ideje i proceni rizik. Na taj način, potencijalne greške prave se na papiru, a ne na tržištu.

Osim toga, za preduzetnike, biznis plan će predstavljati, verovatno, i početni korak u komunikaciji sa finansijerima (investitorima i kreditorima).

Biznis plan će biti i sredstvo komunikacije sa drugim akterima u okruženju (dobavljačima, disrtibuterima i sl.). U slučaju internih preduzetničkih poduhvata, biznis plan biće sredstvo u komunikaciji njegovih tvoraca sa generalnim menadžerom ili finansijskim direktorom, na primer.

Znači, preduzetnici koji sastavljaju biznis plan, čine to uglavnom iz sledeća tri razloga:

 1. Kada preduzeće traži kredit od banke ili neke druge institucije,
 2. Ukoliko preduzeće lansira neki novi proizvod,
 3. Ukoliko preduzeće želi privući nove partnere.

U svakom slučaju, biznis plan predstavlja osnovu uspešnog preduzeća koje namerava da svoje poslovanje zasniva dugoročno i koje namerava da svoje bogatstvo stalno uvećava.
Bez obzira na broj ciljeva koje jedno preduzeće ima pred sobom, dobro urađen biznis plan, u osnovi je uvek u funkciji veće efikasnosti rada i maksimalne dobiti.

 

Pojam biznis plana

Biznis plan je skup ciljeva, politika, strategija i seta pojedinačnih programa aktivnosti za implementaciju izabrane koncepcije biznisa preduzeća. On predstavlja čistu artikulaciju moderne menadžerske vizije, načina za njeno ostvarenje i rizika koji je u to uključen.

Ovaj plan detaljno objašnjava posao, upravljački tim, proizvod ili uslugu, strategije za ostvarenje formulisanih ciljeva, kao i formalno-kvantitativni izraz planiranih rezultata preduzeća.

Poslovni ili biznis plan je planski dokument u kome se precizira pravac buduće poslovne akcije preduzeća. To je set upravljačkih odluka čija će se realizacija desiti u preciziranom vremenskom roku.

 

Svrha biznis plana

 • Biznis plan pruža usmerenje da se u poslu stigne do projektovanog cilja, bez skretanja u pogrešnom smeru. Kao rezultat toga opada i eliminiše se neracionalnost i neefikasnost. Rezultat koji se postiže posledica je poboljšane celine organizacije, funkcionisanja i efekata. Biznis plan usmerava pažnju na pitanja koja su značajna za opstanak i razvoj biznisa.
 • U najvećem broju slučajeva, izradi biznis plana se pristupa zato što to zahteva neko iz okruženja (potencijalni partner). Ovo dokazuje da se biznis plan tretira kao obrazac, lista pitanja, ili samo kao neka vrsta elaborata koji se nekom predočava, a ne kao dokument koji se radi za sebe i zbog sebe.
 • Biznis plan se priprema i za potrebe samog preduzeća i menadžmenta, radi pravovremenog sagledavanja uslova u kojima preduzeće posluje, radi utvrđivanja poslovnih ciljeva u zadatim uslovima poslovanja i definisanja mera koje obezbeđuju profitabilnost poslovanja.

Biznis plan je kao atrhitektonski nacrt koji daje neophodne podatke za donošenje ispravnih odluka. Pisanje biznis plana zahteva dosta vremena i detaljno poznavanje posla koji se preduzima. Postoji pet osnovinih razloga za pisanje biznis plana:

 1. Uz biznis plan se lakše dolazi do novca.
 2. Kroz biznis plan je lakše doći do uviđanja da li ima svrhe nastaviti planiranje akcija ili se planirane akcije čine neizvodljivim i neisplatljivim.
 3. Biznis plan omogućava unapređenje poslovanja.
 4. Biznis plan povećava šanse za uspeh.
 5. Biznis plan pomaže da se ostane u na tržištu.

Biznis plan je standardni jezik komunikacije poslovnih ljudi u raznim situacijama: startovanje biznisa, ekspanzija biznisa, razvoj novih proizvoda, obezbeđenje finansijskih sredstava, donošenje upravljačkih odluka, kontrola poslovanja, downsizing, reorganizovanje, prodaja biznisa.


Biznis plan - planski dokument: »gledanje unapred«

Biznis plan se koristi za razvijanje ideja kako bi posao trebalo da bude vođen. To je šansa da se rafinišu strategije i »naprave greške na papiru«, pre nego u realnom poslovanju. Koriste ga, kako preduzeća u osnivanju, tako i preduzeća sa dugogodišnjom poslovnom egzistencijom.

Izrada biznis plana, kao instrumenta za upravljanje firmom, pomaže nastojanju da se smanji broj propalih novih preduzeća. Naime, 75% osnovanih firmi propada već u prvih nekoliko godina. Najčešći razlozi su: loš menadžment, pogrešno izabran proizvod ili tržište, slab finansijski menadžment, nepovoljno okruženje, nefleksibilnost i faktor X (ostali nepredvidivi faktori). Faktori uspeha su vitalnost i prethodni uspeh. Izradom biznis plana mogu se u velikoj meri predvideti i eliminisati faktori neuspeha.

Biznis plan se, takođe može koristiti za testiranje strategija i za predviđanje mogućih ishoda. U tom smislu, zahvaljujući biznis planu, obezbeđuje se sistem ranog upozorenja i omogućava brza akcija radi korigovanja eventualnih problema.


Biznis plan - standard kontrole ili merilo postignutih performansi: »pogled unazad«

Biznis plan je retrospektivni alat, na osnovu koga poslovni ljudi mogu da ocenjuju ostvarene performanse firme tokom vremena. Na osnovu ovoga, plan može i treba da bude osnova za izradu novog plana.

Poređenjem ostvarenih sa planiranim rezultatima, zaključujemo o tome koja je strategija bila efektivna, a koja ne, i koja je implementacija bila efektivna a koja ne.

Finansijski plan, kao element biznis plana, koristi se za kontrolu ostvarenja finansijskih performansi nekog posla. Takođe, on je osnova izrade budžeta pojedinih centara odgvornosti u firmi na osnovu kojih se obavlja kontrola.

Eksterni finansijeri će koristiti biznis plan za potrebe monitoringa. U slučaju znatnih devijacija u odnosu na planirane rezultate, verovatno će postaviti pitanje njihovih razloga i menadžerske odgovornosti. To je i razlog zašto mnogi konsultanti koji pomažu izradi biznis plana, savetuju klijente da prave realne projekcije koje se lakše mogu ostvariti. Time se obezbeđuje lojalnost finansijera.


Biznis plan - finansijski alat

Biznis plan je sredstvo za prikupljanje novca, za obezbeđenje finansiranja. Mnogi ovo smatraju primarnom svrhom biznis plana.

Mnogi preduzetnici vide biznis plan kao sredstvo koje će im olakšati prikupljanje gotovine (novca). Međutim, ovde preduzetnici treba da budu realni. Bolje je izraditi objektivan plan i ne obezbediti finansiranje posla, ukoliko finansijeri ocenjuju da je rizik veliki, nego sebe zavaravati lakoćom ostvarenja planiranih rezultata. Uostalom, biznis plan je samo početak procesa obezbeđenja finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje poslovnog poduhvata. To je prvi u seriji dokumenata koji će potencijalni finansijer dobiti na uvid. Na osnovu dostavljenog plana, finansijer odlučuje o tome da li će finansirati predočeni poduhvat ili ne. On će biznis plan iskoristiti i za pregovaranje o pojedinim uslovima finansiranja.

Biznis plan je neophodan svim organizacijama, i malim i velikim, i profitnim i neprofitnim, nezavisno od prirode delatnosti.

Međutim, biznis plan treba da odrazi veličinu i složenost preduzeća. Za manja preduzeća, koja posluju u prilično stabilnom poslovnom okruženju, proces planiranja može biti i neformalan pregled nekih ključnih aspekata poslovanja preduzeća, napravljen od strane menadžera iz vrha preduzeća. Kako preduzeće raste i razvija se, i kako njegovo okruženje postaje manje stabilno i predvidivo, to planski proces postaje sve više formalan, obuhvatan i složen. U slučaju diversifikovanih preduzeća, biznis plan se pravi na bazi poslovnih planova strategijskih poslovnih jedinica i budžeta strategijskih funkcionalnih jedinica.

Biznis plan je instrument kojim se sve više koriste i menadžeri u javnom sektoru. Tendencija je da se organizacije u javnom sektoru sve više izlažu konkurenciji na tržištu, odnosno da se njihovo poslovanje postavlja na komercijalnu osnovu. Ovo zahteva razvijanje poslovnog razmišljanja u celoj organizaciji, a izrada biznis plana je, možda, i najbolje sredstvo za to.

 

Kome je namenjen biznis plan?

Racionalni tvorci biznis planova smatraju da, pre bilo kakvog angažovanja u izradi biznis plana, treba prepoznati kome je plan namenjen. U zavisnosti od toga ko je »ciljni čitalac«, razlikovaće se i svrha plana.

Ovde treba dati odgovor na pitanje ko su ciljni čitaoci plana:

 1. Prvo, to je sam autor plana. Poslovni plan treba da mu pojasni sopstveno mišljenje o budućnosti posla kao i proizvede jasan fokus za kontrolu budućeg progresa.
 2. Drugo, to su eksterni finansijeri (bankari, kreditori i dr.). Njih biznis plan treba da ubedi  argumentima  da bi oni osigurali eksterno finansiranje razvoja posla.
 3. Treće, to su interni finansijeri. Biznis planom treba ubediti više menadžere da podrže predlog razvoja poslovne jedinice koja je u području odgovornosti autora biznis plana.
 4. Četvrto, to su akcionari,vlasnici, članovi upravnog odbora, revizori... Cilj biznis plana je da poveća poverenje akcionara i vlasnika, te da se pozitivno vrednuje preduzetnička ideja kod ove grupe i oceni pouzdanost konkretnog poslovnog poduhvata.
 5. I na kraju, to su zaposleni u preduzeću. Kroz upoznavanje sa biznis planom trebalo bi  obezbediti veće angažovanje i motivisanost zaposlenih.


Zavisno od toga ko su ciljni čitaoci, biznis plan može imati različite forme:

 • sažetak poslovnog plana (Summary Business Plan), koji ima 10-15 strana
 • glavni poslovni plan (Main Business Plan), koji sadrži 20-40 strana
 • detaljan poslovni plan (Operating Business Plan), koji ima preko 40 strana.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:22


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: