Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Matematika 1
Oblast kursa: Matematika
Opis kursa: U ovom kursu će biti obrađeno 7 oblasti: brojčani sistemi, logika, matrice i determinante, sistemi linearnih jednačina, vektori, analitičke krive drugog reda i analitička geometrija. Prve dve oblasti su na osnovnom nivou dok su preostale oblasti na akademskom nivou znanja. Kurs se bazira na konkretnim zadacima kako bi polaznici lakše savladali navedene oblasti.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa novim znanjima iz Matematike 1, kao i da unaprede postojeća znanja iz oblasti sa kojima su se verovatno sretali u dosadašnjem obrazovanju.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Brojčani sistemi 1.1 Kod, kodiranje, dekodiranje  free
1.2 Prevođenje brojeva
1.3 Označeni brojevi
1.4 Zapis brojeva / Aritmetičke operacije u binarnom sistemu  free
1.5 Aritmetičke operacije u nepotpunom i potpunom komplementu  free
2. Logika 2.6 Operacije sa iskazima  free
3. Matrice i determinante 3.7 Jednakost matrica, sabiranje matrica, množenje matrica brojem  free
3.8 Množenje matrice matricom  free
3.9 Zadaci za vežbu  free
3.10 Zadaci za vežbu  free
3.11 Transponovana matrica
3.12 Determinante prvog i drugog reda  free
3.13 Osobine determinanti  free
3.14 Inverzna matrica  free
3.15 Matrične funkcije sa inverznim matricama
3.16 Zadaci za vezbu - deo I  free
3.17 Zadaci za vezbu - deo II  free
3.18 Zadaci za vežbu - deo III
4. Sistemi linearnih jednačina 4.19 Kramerova teorema
4.20 Ekvivalentne matrice  free
4.21 Kroneker Kapelijeva teorema
4.22 Gausov algoritam. Linearne forme
4.23 Metode iteracije za sisteme linearnih jednačina  free
4.24 Zadaci za vezbu - deo I  free
4.25 Zadaci za vežbu - deo II  free
5. Vektori 5.26 Sabiranje vektora, Množenjhe vektora brojem
5.27 Jedinični vektor
5.28 Sabiranje vektora i primena  free
5.29 Ugao između dva vektora, ortogonalna projekcija vektora na vektor
5.30 Skalarni proizvod dva vektora
5.31 Vektorski proizvod dva vektora  free
5.32 Primena vektorskog proizvoda dva vektora
5.33 Mešoviti vektorski proizvod
5.34 Dvostruki vektorski proizvod  free
5.35 Koordinate vektora
5.36 Koordinate vektora - deo II
6. Analitičke krive drugog reda 6.37 Kružnica  free
6.38 Elipsa
6.39 Hiperbola
6.40 Parabola  free
6.41 Svođenje jednačine
7. Analitička geometrija 7.42 Tačka u prostoru
7.43 Ravan u prostoru - deo I  free
7.44 Ravan u prostoru - deo II
7.45 Odstojanje između dve ravni
7.46 Svežanj ravni. Odstojanje tačke od ravni.  free
7.47 Prava u prostoru
7.48 Odnosi između pravih u prostoru
7.49 Odstojanje tačke od prave u prostoru. Rastojanje dveju mimoilaznih pravih.  free
7.50 Ravan i prava u prostoru
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 58
Ukupan broj pitanja: 154
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info