Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Matematika - priprema za prijemni u srednje škole
Oblast kursa: Matematika
Opis kursa: Ovaj kurs je prvenstveno namenjen učenicima osmog razreda Osnovnih škola Srbije kao priprema za polaganje prijemnog iz matematike za upis u srednje škole. Zadaci pokrivaju sve najvažnije oblasti koje su obrađene u Osnovnoj školi, počev od razlomaka iz petog razreda, pa do geometrijskih tela iz osmog razreda. Svaka oblast je razbijena na više lekcija. Pažljivo rešavajte date zadatke, vežbajte postupke, pamtite formule i videćete da će Vam matematika postati lakša i razumljivija nego što je to ikada bila!
Ciljevi kursa: Priprema osnovaca za polaganje prijemnog ispita za upis u srednje škole. Ovaj kurs obuhvata oko 350 različitih zadataka čiji postupak rešavanja je detaljno objašnjen. Osim zadataka, svaka lekcija sadrži sve formule potrebne za rešavanje zadataka. Radeći ih, učenik će savladati sve što je potrebno da zna da bi položio prijemni sa visokim rezultatom i tako omogućio upis u željenu školu. Zbog sveobuhvatnosti gradiva koje je ovde obrađeno, kurs veoma dobro mogu koristiti i učenici u savladavanju redovnog školskog gradiva. Oni bi čitali i radili samo one lekcije koje obrađuju oblasti školskog gradiva koje ih u tom trenutku zanimaju. Pred Vama je elektronski kurs u kome se autor trudio da postupnošću rešavanja zadataka zameni svoje neprisustvo za Vašim radnim stolom. Prilikom davanja objašnjenja, glavni cilj nam je bio da to bude na jeziku koji učenik razume, a ne da po svaku cenu zadržimo matematičku strogost.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Realni brojevi - uvod 1.1 Formule i postupci  free
1.2 Račun sa realnim brojevima (I deo)  free
1.3 Račun sa realnim brojevima (II deo)
1.4 Racionalni i iracionalni brojevi i apsolutna vrednost broja
2. Stepen i kvadratni koren 2.5 Izračunavanje stepena  free
2.6 Operacije sa stepenima  free
2.7 Kvadratni koren
3. Racionalni algebarski izrazi 3.8 Sabiranje, oduzimanje i množenje polinoma
3.9 Razlika kvadrata i kvadrat binoma   free
3.10 Razlika kvadrata i kvadrat binoma: primena u rešavanju različitih problema
3.11 Rastavljanje izraza na činioce  free
3.12 Primena razlike kvadrata i kvadrata binoma u lakšem izračunavanju komplikovanih izraza  free
4. Funkcije 4.13 Koordinatni sistem xOy  free
4.14 Koordinatni sistem xOy: rešavanje trougla i četvorougla
4.15 Grafik funkcije  free
4.16 Ispitivanje osobina funkcija  free
4.17 Primena grafika u rešavanju problema  free
5. Proporcije 5.18 Upotreba proporcija u rešavanju različitih problema
5.19 Primena proporcija u matematičkim zadacima i veza sa procentima
6. Jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom 6.20 Jednačine  free
6.21 Nejednačine  free
6.22 Jednačine i nejednačine: složeni problemi
6.23 Primena jednačina u rešavanju matematičkih problema
6.24 Primena jednačina u rešavanju problema iz svakodnevnog života
7. Sistemi jednačina sa dve nepoznate 7.25 Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate
7.26 Primena sistema u rešavanju različitih problema  free
8. Pitagorina teorema 8.27 Primena Pitagorine teoreme na trougao  free
8.28 Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik, kvadrat i romb  free
8.29 Primena Pitagorine teoreme na rešavanje uglova trougla, kruga i trapeza  free
8.30 Rešavanje različitih problema pomoću Pitagorine teoreme  free
9. Rešavanje trougla i četvorougla 9.31 Trougao  free
9.32 Četvorougao
9.33 Trougao i četvorougao – različiti problemi  free
10. Mnogougao 10.34 Dijagonale i uglovi mnogougla  free
10.35 Pravilni mnogouglovi
11. Krug 11.36 Obim i površina kruga; centralni i periferijski ugao   free
11.37 Tetiva, kružni luk i kružni isečak
11.38 Krug i mnogougao
12. Različite figure 12.39 Obim i površina različitih figura
13. Sličnost 13.40 Talesova teorema
13.41 Sličnost trouglova
14. Prizma 14.42 Četvorostrana prizma
14.43 Trostrana i šestostrana prizma
15. Piramida 15.44 Četvorostrana i trostrana piramida  free
15.45 Šestostrana piramida
16. Geometrijska tela 16.46 Valjak
16.47 Kupa
16.48 Lopta  free
Elementi kursa:
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 64
Ukupan broj pitanja: 352
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info