Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Matematičke formule
Oblast kursa: Matematika
Opis kursa: Matematičke formule predstavljaju kolekciju formula iz širokog opsega matematičkih oblasti.
Ciljevi kursa: Matematički podsetnik. Pregled matematičkih formula na jednom mestu.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Stepenovanje i korenovanje 1.1 Stepenovanje  free
1.2 Korenovanje
1.3 Kompleksni brojevi
2. Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija 2.4 Kvadratna jednačina  free
2.5 Određivanje prirode i znaka rešenja kvadratne jednačine
2.6 Vijetove formule  free
2.7 Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce  free
2.8 Kvadratna funkcija
3. Eksponencijalna i logaritamska funkcija 3.9 Eksponencijalna funkcija i njen grafik  free
3.10 Eksponencijalne jednačine i nejednačine  free
3.11 Pojam i svojstva logaritma  free
3.12 Logaritamska funkcija i njen grafik
3.13 Logaritamske jednačine i sistemi jednačina  free
3.14 Logaritamske nejednačine
4. Trigonometriske funkcije 4.15 Uopštavanje pojma ugla  free
4.16 Svođenje trigonometriskih funkcija na oštar ugao  free
4.17 Trigonometriske funkcije zbira i razlike dva ugla (Adicione formule)
4.18 Trigonometriske funkcije dvostrukog ugla
4.19 Trigonometriske funkcije poluuglova  free
4.20 Transformacija proizvoda trigonometriskih funkcija u zbir ili razliku
4.21 Transformacija zbira i razlike trigonometriskih funkcija u proizvod  free
4.22 Inverzne trigonometriske funkcije  free
4.23 Trigonometriske jednačine
4.24 Sinusna teorema, kosinusna teorema i primena
5. Površina geometriskih figura u ravni 5.25 Površina mnogougla  free
5.26 Površina kruga i njegovih delova  free
6. Poliedri 6.27 Uzajamni položaj tačaka, pravih i ravni. Diedar. Rogalj
6.28 Površina i zapremina poliedara  free
6.29 Piramida  free
7. Obrtna tela 7.30 Valjak, kupa i zarubljena kupa  free
7.31 Lopta  free
7.32 Zapremina delova lopte
8. Determinante i sistem linearnih jednačina i nejednačina 8.33 Determinante reda dva i tri  free
8.34 Sistem linearnih jednačina  free
8.35 Sistem linearnih nejednačina sa dve nepoznate  free
8.36 Linearno programiranje
9. Vektori 9.37 Vektori u pravouglom koordinatnom sistemu  free
9.38 Linearna zavisnost vektora  free
9.39 Skalarni proizvod
9.40 Vektorski i mešoviti proizvod  free
10. Analitička geometrija u ravni 10.41 Rastojanje dve tačke. Podela duži u datoj razmeri.Površina trougla  free
10.42 Prava u ravni
10.43 Pramen pravih  free
10.44 Normalan oblik jednačine prave   free
10.45 Krug
10.46 Elipsa  free
10.47 Hiperbola  free
10.48 Parabola  free
11. Matematička indukcija.Nizovi 11.49 Matematička indukcija i njene primene  free
11.50 Kongruencija i primene  free
11.51 Diofantove jednačine
11.52 Osnovni pojmovi o nizovima  free
11.53 Aritmetički i geometriski niz
11.54 Konvergentni nizovi
11.55 Neke primene nizova  free
11.56 Jednostavnije diferencne jednačine
12. Kompleksni brojevi 12.57 Kompleksni brojevi
12.58 Trigonometriski oblik kompleksnih brojeva. Moavrova formula. Korenovanje kompleksnih brojeva  free
13. Polinomi 13.59 Polinomi,Vijetove formule
13.60 Polinomi sa realnim koeficijentima
14. Funkcije 14.61 Pregled najvažnijih elementarnih funkcija  free
14.62 Svojstva realnih funkcija
14.63 Složena funkcija. Inverzna funkcija
14.64 Granična vrednost funkcija  free
14.65 Neke važnije granične vrednosti
14.66 Leva i desna granična vrednost. Neprekidnost
14.67 Asimtote funkcija  free
15. Izvodi funkcija 15.68 Priraštaj funkcije. Pojam izvoda funkcije
15.69 Izvodi elementarnih funkcija
15.70 Osnovne teoreme o izvodu  free
15.71 Drugi izvod. Izvodi višeg reda
15.72 Tangente i normale krive
15.73 Lopitalova teorema  free
15.74 Primene izvoda. Ispitivanje toka funkcije
15.75 Polova i Lagražova teorema
16. Aproksimacije funkcija 16.76 Diferencijal. Primena kod linearnih Aproksimacija  free
16.77 Interpolacija
17. Integral 17.78 Neodređeni integral
17.79 Metoda smene promenljive  free
17.80 Metoda parcijalne integracije
17.81 Određeni integral
17.82 Primena određenog integrala  free
17.83 Pojam diferencijalne jednačine
18. Kombinatorika 18.84 Uvod u kombinatoriku
18.85 Permutacije i permutacije s ponavljanjem  free
18.86 Varijacije
18.87 Kombinacije i kombinacije sa ponavljanjem
18.88 Binomna formula  free
19. Verovatnoća i statistika 19.89 Slučajni događaji
19.90 Konačan prostor verovatnoća
19.91 Uslovna verovatnoća. Nezavisnost. Formula podpune verovatnoće i Bajesova Formula  free
19.92 Bernulijeva šema
19.93 Geometriske verovatnoće
19.94 Slučajne veličine  free
19.95 Osnovni pojmovi matematičke statistike
Elementi kursa:
  • Sadržaj nastavne jedinice
Ukupan broj testova: 19
Ukupan broj pitanja: 418
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info